Разгледайте сега нашата оферта за инвертори Solis в нашия outlet. Гарантираме безопасно пазаруване и надеждна и навременна доставка.
Разгледайте сега нашата оферта за инвертори Solis в нашия outlet. Гарантираме безопасно пазаруване и надеждна и навременна доставка.
Политика на поверителност

Политика за поверителност

 

§ 1 Общи разпоредби

Скъпи Ползватели,

Настоящата Политика за поверителност се прилага за личните данни на Ползвателите (по-долу също “Ползвателите” или “Вие”) на уеб сайта, състоящ се от страница с адрес https://www.store.buypv.eu/ и онлайн магазин с адрес https://www.store.buypv.eu/   (по-долу “Уеб сайта” или “Сайта”).

Администратор на личните данни на Ползвателите на уеб

сайта е Buy PV sp. z o.o. със седалище на адрес: ul. Nabielaka 6 lok. 4, 00-743 Warszawa, вписано в Търговския регистър към Районен съд за Краков Шрудмиешче, гр. Краков, XII Стопанско отделение на Националния съдебен регистър под KRS номер: 0000446525, данъчен номер REGON: 122762008, данъчен номер NIP: 9930651788, основен капитал:

504 000,00 полски злоти.

Можете да се свържете с Администратора по пощата на посочения по-горе адрес на седалище на Дружеството, по телефон на номер:

+48 500 115 700 или по e-mail на адрес: kontakt@buypv.eu.

Защитата на поверителността на Ползвателите на уеб сайта е от огромно значение за нас. Администраторът ограничава използването и събирането на информация за Ползвателите на сайта до нивото, което е необходимо, за да им се предоставят висококачествени услуги.

По-долу Ви представяме най-важната информация относно принципите, съгласно които обработваме лични данни. Тази информация е изготвена като е взет предвид Общият регламент за защита на данните (ОРЗД).

 

§2 Речник на термините

 1. Администратор - Buy PV sp. z o.o. със седалище на адрес:  ul. Nabielaka 6 lok. 4, 00-743 Warszawa, вписано в Търговския регистър към Районен съд за Краков Шрудмиешче, гр. Краков, XII Стопанско отделение на Националния съдебен регистър под KRS номер: 0000446525, данъчен номер REGON: 122762008, данъчен номер NIP: 9930651788, основен капитал: 504 000,00 полски злоти (по-долу също „Дружеството”, “Търговецът” или „Ние”).
 2. Лични данни - всяка информация, която е свързана с ползвателя на уеб сайта и може да го идентифицира лично, самостоятелно или заедно с друга предоставена информация, например e-mail адрес.
 3. Обработване - всяко действие или операция, извършвани върху личните данни на Ползвателите на уеб сайта, например анализ на нуждите от услуги, записване на историята на покупките им.
 4. ОРЗД– Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент за защита на данните).
 5. Уеб сайт - уеб сайт (цифрова услуга), която позволява на ползватели, търговци с права на ползватели или търговци да сключват с Администратора онлайн договори за продажба или за предоставяне на услуги по електронен път. Уеб сайтът може да бъде наричан и с еквиваленти като: страница https://www.store.buypv.eu/  онлайн магазин https:// www.store.buypv.eu/
 6. Договор - следва да се разбира заедно като Договор за продажба и Договор за предоставяне на услуги съгласно регламента на сайта

https://www.store.buypv.eu/

 1. Ползвател - всяко физическо лице, което посещава уеб сайта като гост или като собственик на акаунт в онлайн магазина  https:// www.store.buypv.eu/ и в https://www.store.buypv.eu/ , абонирано е за услугата Бюлетин, контактува с Администратора чрез формуляра за контакт или чрез друг наличен комуникатор.
 2. Продукт - движима вещ, която е предмет на Договор за продажба между Ползвателя и Търговеца.

Недефинираните по-горе изрази, които са използвани в текста на Политиката за политика за поверителност, са със значение съгласно правилника на уеб сайта, който е достъпен на адрес:   https://www.store.buypv.eu/pl/i/Regulamin/3

§ 3 Цел на обработването на данни

 1. По-долу Ви представяме информация въз основа на какви правни основания използваме Вашите лични данни.
 2. Администраторът обработва личните данни за следните цели:
 3. представяне на оферта на Ползвателя;
 4. създаване на акаунт на Ползвателя в уеб сайта и управление на същия;
 5. осигуряване на възможност за предоставяне на електронни услуги, договори за продажба и пълно ползване на уеб сайта (вкл. подаване на поръчки, извършване на транзакции и плащания за направените поръчки);
 6. гарантиране на сигурността на електронните услуги, които Администраторът предоставя;
 7. осигуряване на съответствие със законите, разпоредбите и насоките за дадения сектор на услугите;
 8. адаптиране на съдържанието на уеб сайта към интересите на Ползвателите и оптимизиране на навигацията му така, че търсенето на съдържание да е удобно и интуитивно;
 9. управление на взаимодействията с цел установяване, поддържане или задълбочаване на връзките с клиентите/ потенциалните клиенти или Ползвателите на уеб сайта, включително водене на кореспонденция, предоставяне на търговска информация по телефон или електронна поща;
 10. обслужване на процедурата по рекламация; изпълнение на правото на отказ от сключения чрез

уеб сайта договор;

 1. събиране на вземания, водене на съдебни и арбитражни производства и на процедури по медиация;
 2. организиране на рекламни кампании и конкурси, в които можете да участвате, както и на програми за лоялност;
 3. извършване на статистически анализи.

§ 4 Правно основание за обработването на данни

В зависимост от целта, за която обработваме Вашите лични данни, правното основание за обработването им може да бъде:

 1. Изпълнение на правата и задълженията по сключените с Администратора договори като Договор за продажба, Договор за предоставяне на услуги [чл. 6 ал. 1 буква б) от ОРЗД].
 2. Законовото задължение, което имаме и което е свързано с отчетността при поръчки, обвързани със задължение за плащане, както и начисляването, събирането и заплащането на ДДС [чл. 6 ал. 1 буква в) от ОРЗД във връзка с  разпоредбите на Закона за счетоводството от 29 септември 1994 г.]
 3. Законовото задължение, което имаме и което е свързано с начисляването, събирането и заплащането на ДДС [чл. 6 ал. 1 буква в) от ОРЗД във връзка с разпоредбите на Данъчния кодекс от 29 август 1997 г. и на Закона за данъка върху добавената стойност от 11 март 2004 г.].
 4. Вашето доброволно съгласие [чл. 6 ал.1  буква а) от ОРЗД].
 5. Нашият законен интерес да обработваме данни с цел установяване, упражняване и защита на евентуални правни претенции [чл. 6 ал. 1 буква е) от ОРЗД].
 6. Нашият законен интерес да водим кореспонденция, в т.ч. Да отговаряме на съобщения от Ползватели или други лица [чл. 6 ал. 1 буква е) от ОРЗД].

§ 5 Срок, за който се обработват данните

Ще обработваме данните на Ползвателя само за срока, през който ще имаме правно основание за това, т.е. до момента, в който:

 1. изтече срокът, който е необходим за реализацията и отчитането на сключения Договор или задължението за запазване на конфиденциалност (ако е подписана отделна декларация);
 2. бъдем освободени от законовото задължение, съгласно което обработваме данните Ви и престане да съществува възможност за предявяване на евентуални претенции от някоя от страните във връзка с Договора, сключен чрез уеб сайта.
 3. Ползвателят оттегли съгласието си за обработване на данни, ако то е било основание за обработване на лични данни;

- в зависимост от това кое е приложимо в дадения случай и кое ще настъпи най-късно.

§ 6 Начин и цел на обработване на Вашите лични данни

За да направим принципите и целите на обработката на Вашите лични данни достъпни и разбираеми, по-долу представяме услугите и функционалностите, които могат да бъдат свързани с обработване на Вашите лични данни.

 
1. Предоставяне на електронни услуги чрез уеб сайта - Акаунт

Целта на обработване на лични данни от страна на Администратора е да можете да се възползвате от услугите и функционалностите, предлагани в рамките на уеб сайта. На етап регистриране на акаунт се изисква от Ползвателя да предостави идентификационни данни, в т.ч. контактни данни (име, фамилия, e-mail адрес, номер на телефон, адрес, а ако Ползвателят има фирма, данъчен номер и име на фирма). Предоставянето на тези данни е доброволно, но задължително за създаването на акаунт. Подаването на по-голям обем лични данни от задължителните такива от страна на Ползвателя за създаване и обслужване на акаунт е доброволно.

С течение на времето или във връзка с използването от страна на Ползвателя на функционалностите на уеб сайта ще събираме информация за Вас, която ще касае доброволно предоставените от Вас данни като:

 • адрес за доставка на направените Поръчки;
 • история и детайли за реализираните Поръчки;
 • Вашите сметки (фактури, касови бонове и други счетоводни документи);
 • отстъпки/ промоционални ваучери, които получавате във връзка с реализираните  Поръчки;
 • списък на желанията Ви - относно нашите Продукти;
 • информация за записани платежни карти (лого, вид и номер на картата, дата на регистрация), които можете да добавяте към акаунта си, за да улесните пазаруването.

Когато регистрирате акаунт, ние се задължаваме да ви предоставяме услугите и функционалностите на уеб сайта. Това води до сключване на Договор за предоставяне на услуги въз основа на разпоредбите на закона за предоставяне на услуги по електронен път. Правното основание за обработването на Вашите лични данни ще бъде чл. 6 ал. 1 буква б) от ОРЗД (сключване и изпълнение на Договор за предоставяне на услуги или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор за предоставяне на услуги при посочените в регламента условия).   

Ще съхраняваме данните ви за времето на действие на Договора за предоставяне на услуги, а след това - до изтичането на давностния срок за искове във връзка със сключения договор. Давностните срокове за искове са предвидени в Гражданския кодекс от 23 април 1964 г. Ако в конкретната разпоредба не е предвидено друго, срокът е 6 години, а за исковете, свързани с осъществяването на търговска дейност - 3 години.

Предоставянето на Вашите лични данни на този етап е доброволно, но те не бъдат предоставени, няма да можете да ползвате функционалностите на уеб сайта ни, които са достъпни за регистрираните Ползватели.

 
2. Сключване на договори за продажба чрез уеб сайта

Личните данни се обработват с цел да се позволи подаването и изпълнението на поръчки чрез нашия уеб сайт.

С подаването и потвърждението на поръчка между нас дистанционно се сключва договор за продажба. В този случай правното основание за обработването на Вашите лични данни ще бъде чл. 6 ал. 1 буква б) от ОРЗД (сключване и изпълнение на договор).

На този етап ще се нуждаем от основните Ви данни, а опционално от данните на Вашата фирма, от адрес и номер на телефон (за нуждите на изпълнението на доставката на поръчаните продукти от страна на куриерските фирми, с които си сътрудничим). Ще обработваме и свързаната с Вас платежна информация, като номер на банкова сметка или номер на платежна карта или на друга платежна услуга, която изберете като начин на плащане.

Администраторът съхранява личните Ви данни за необходимото за изпълнението на поръчката и на Договора за продажба време, а след това - до изтичането на давностния срок за предявяване на искове във връзка със сключения Договор за продажба. Претенциите по Договора за продажба като правило губят давност съгласно общите условия, предвидени в чл. 118 от Гражданския кодекс от 23 април 1964 г. (т.е. 6 години, а за искове, свързани с осъществяването на търговска дейност срокът е 3 години), с изключение на предвиденото в чл. 554 от Гражданския кодекс, а именно 2-годишен давностен срок за искове във връзка с продажба, извършена в рамките на дейността на предприятието на търговеца. 

Освен това Администраторът съхранява Вашата данъчна информация за срок от 5 години, считано от края на финансовата година, съгласно разпоредбите на Данъчния кодекс от 29 август 1007 г. и Закона за данъка върху добавената стойност от 11 март 2004 г.

Финансовата информация, която се съдържа в счетоводните документи, се съхранява за срок от 5 години, считано от началото на годината, следваща финансовата година, за която се отнася тази информация - съгласно Закона за счетоводството от 29 септември 1994 г.

Предоставянето на Вашите лични данни е задължително условие за сключване на Договор за продажба и за изпълнение на поръчката.

 
3. Обслужване на правата на Ползвателите, законови и други гаранции и право на отказ от Договора

Вашите лични данни се обработват, за да можете да се възползвате от законните си права, вкл. във връзка със законовата гаранция, правото на отказ от Договора и упражняване на права по гаранция, ако се дава такава за предлаганите Продукти.  Подавайки рекламация или декларация за отказ от Договор, Вие упражнявате правата, които имате по закон или съгласно сключения договор. В този случай правното основание за обработването на Вашите лични данни ще бъде чл. 6 ал. 1 буква б) или чл. 6 ал. 1 буква в) от ОРЗД (обслужване на права, предвидени в сключен договор или от законодателството).

На този етап ще се нуждаем от основните Ви данни, а опционално от данните на Вашата фирма, от адрес и номер на телефон (за нуждите на изпълнението на доставката на продуктите от страна на куриерските фирми, с които си сътрудничим, ако рекламацията бъде призната). Тук ще се нуждаем от информация за това какво е основанието за рекламацията или връщането на закупената стока.

Ще обработваме и свързаната с Вас платежна информация, като номер на банкова сметка или номер на платежна карта или на друга платежна услуга, която изберете като начин на плащане, за да можем да върнем заплатената сума, ако не искате да получите нов продукт, а заявите връщане на сума.

Предоставянето на Вашите лични данни на този етап е доброволно, но непредоставянето им може да възпрепятства или значително да затрудни реализацията на Вашите права. В резултат на това обслужването на Вашите искания ще бъде значително затруднено или те изобщо няма да бъдат разгледани.

 
4. Формуляр за контакт

В уеб сайта има формуляри за контакт, които осигуряват възможност да се свържете с Администратора по всеки въпрос, който касае нашата дейност. За да се възползвате от формуляра, трябва да предоставите лични данни за контакт и отговор на запитване, а именно e-mail адрес. Ползвателят може да предостави и други данни с цел улесняване на контакта или обслужването на запитването.

 

Личните данни се обработват с цел улесняване на контакта Ви с Администратора по всеки въпрос, който касае нашата дейност, както и отговор на изпратено съобщение. В този случай правното основание за обработването на Вашите лични данни ще бъде чл. 6 ал. 1 буква е) 

от ОРЗД (т.е. законен интерес на Администратора под формата на отговор на съобщения, изпращани от Клиенти или други лица). Данни относно въпроса, по който се обръщате към нас. Обемът им ще бъде различен всеки път и зависи от вида на случая.

 

Предоставянето на обозначени като задължителни данни се изисква с цел приемане и обслужване на запитването, като неподаването им води до невъзможност това да бъде направено. Предоставянето на останалите данни е доброволно.

 
5. Бюлетин

Личните данни се обработват, за да можете да се възползвате от услугата “Бюлетин” на нашия уеб сайт, която се състои в изпращане на посочения от Вас e-mail адрес на т.нар. търговска информация, свързана с осъществяваната от Администратора дейност, за новости и промоции на сайта. На този етап ще се нуждаем само от Вашия e-mail адрес.

 

С натискането на бутона “Абонирай се” след предоставяне на необходимите лични данни на нашия уеб сайт, се съгласявате с обработването на Вашите лични данни и с получаването на търговска и маркетингова информация. В този случай правното основание за обработването на Вашите лични данни е чл. 6 ал. 1 буква а) от ОРЗД (съгласие чрез изрично потвърждаващо действие, т.е. чрез натискане на бутона “Абонирай се”).

Това означава, че с предоставянето на своя e-mail адрес и натискането на бутона “Абонирай се” давате съгласие за обработването на Вашите лични данни, във връзка с което ще можем да Ви изпращаме търговска и маркетингова информация като част от услугата Бюлетин. Вашето съгласие не е с характера на писмена декларация (традиционно съгласие), а има формата на изрично потвърждаващо действие. Имайте предвид, че винаги можете да оттеглите съгласието си за обработване на данни (като това не засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие преди оттеглянето му).

 

Ще съхраняваме данните Ви, докато се отпишете от услугата Бюлетин. Отписването от услугата Бюлетин (съответно и оттеглянето на съгласие) става чрез натискане на линка “Отписвам се от Бюлетина“,  който се намира в края на всяко изпращано от нас съобщение, представляващо търговска информация, или чрез формуляра за контакт.

 

Предоставянето на Вашите лични данни на този етап е доброволно, но непредоставянето им може да възпрепятства изпълнението на услугата Бюлетин. В резултат на това няма да имате възможност да получавате информация в рамките на услугата Бюлетин.

 

§ 7 Маркетингови дейности

Във връзка с извършваните маркетингови дейности можем, въз основа на Вашето съгласие [чл. 6 ал. 1 буква а) от ОРЗД] да обработваме данните, които ни помагат да адаптираме рекламите и съдържанието към Вашите предпочитания и очаквания, в т.ч. и във връзка с показването на поведенческа реклама. За тази цел се обработват данни като IP адрес, данни от cookies файлове, както и информацията за движението Ви в сайта, вкл. прегледаните продукти и предпочитанията Ви в тази връзка.

§ 8 Получатели на данни и линкове към други сайтове

 1. Ползваме услугите на външни субекти, на които могат да бъдат предоставяне данните на Ползвателите, като:
 2. доставчик на система за извършване на електронни плащания;
 3. доставчик на хостинг и администратор на сървър;
 4. счетоводна кантора;
 5. юридически кантори в случаите, когато е необходимо за гарантиране на законосъобразността или за установяване упражняване или защита на правни претенции;
 6. субекти, които извършват текущо обслужване на сайта;
 7. ___________________ (впишете други категории получатели, ако има такива).
 8. Администраторът може да споделя анонимизирани данни (данни, които не идентифицират конкретните Ползватели) на външни доставчици на услуги, доверени партньори или изследователски агенции с цел подобряване на общото качество и ефективност на предоставяните от него услуги или за участие в научни изследвания, които носят широко разбирана обществена полза.
 9. С цел реализация на сделка Администраторът може да предостави личните данни на Ползвателите на доставчици на услуги за Администратора, които обработват тези данни от името на последния с цел изпълнението на договора, като се спазват съответните мерки за сигурност.
 10. Администраторът обръща внимание, че в уеб сайта може да има връзки към други интернет страници и сайтове, които представляват услуга, предоставяна от трети лица и следователно са извън контрола на Администратора. Администраторът не носи отговорност за практиките, които тези сайтове прилагат по отношение на личните данни, затова препоръчваме на Ползвателите да се запознаят с декларациите за защита на поверителността, които са публикувани на партньорските страници, особено ако събират лични данни.

§ 9 Вашите права

Във връзка с обработването на лични данни Вие имате следните права:

 1. право на оттегляне на съгласие, като оттеглянето на съгласие не засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие преди оттеглянето му;
 2. право на възражение срещу обработването на данни с оглед на Вашата специфична ситуация - когато обработваме Вашите данни въз основа на нашия законен интерес;
 3. право на достъп до Вашите лични данни;
 4. право на коригиране на Вашите лични данни;
 5. право на изтриване на Вашите лични данни, когато същите не са необходими за целите, за които са били събирани или обработвани по друг начин или са били използвани незаконосъобразно, или в конкретния случай е налице законово задължение за изтриването им;
 6. право на преносимост на данните в посочените в чл. 20 от ОРЗД случаи;
 7. право на ограничаване на обработването на Вашите лични данни

(тогава те само ще бъдат съхранявани) - ако:

 • имате съмнения относно коректността на данните,
 • смятате, че обработването им не е законосъобразно и възразявате срещу изтриването им (а искате ограничаване на обработването им)
 • данните не са необходими за целите на обработването, но са Ви нужни за установяване, упражняване и защита на правни претенции;
 • ако сте внесли възражение срещу обработването, докато същото бъде разгледано. 

 

Свържете се с нас, за да се възползват от горните права (данните за контакт са посочени в § 1 по-горе). Задълбочено ще проверим всяка молба, искане или възражение в съответствие с действащото законодателство за защита на личните данни. Уведомяваме Ви, че тези права не са безусловни, тъй като разпоредбите позволяват в определени ситуации те да не бъдат взети предвид.

Имате право също така да подадете жалба до надзорния орган, който се занимава със защитата на личните данни, т.е. до Председателя на Агенцията за защита на личните данни.

§ 10 Сървърни регистрационни файлове

 1. При ползване на сайта се събират т.нар. сървърни регистрационни файлове www, т.е. записи относно някои параметри на Ползвателите, които получават достъп до сайта.
 2. Тези файлове съдържат данни като IP адрес на устройството, време на събитието, данни за сваляния ресурс, referer, user agent, cookie.
 3. Данните, които са записани в сървърните регистрационни файлове, не са свързвани с конкретни ползватели, които ползват сайта, и се използват като помощен материал за административни цели. Освен това съдържанието им не се разкрива на никой друг, освен на оторизираните да администрират сървъра лица.

 

§ 11 Сигурност и принципи на отговорност

 1. Администраторът е въвел рационални и адекватни бизнес, икономически, физически, технически и организационни мерки за защита на личните данни срещу инцидентно или незаконно унищожаване или инцидентна загуба, промяна, нерегламентирано разкриване или получаване на достъп, както и срещу всякакви други форми на незаконно обработване.
 2. Администраторът прилага съответните политики и процедури за защита на личните данни и на IT структурата.
 3. Администраторът управлява личните данни съгласно вътрешните изисквания за сигурност и защита на поверителността.

 

§ 12 Предаване на лични данни извън ЕИП

Администраторът Ви уведомява, че личните Ви данни няма да бъдат предавани извън Европейското икономическо пространство.

 

§ 13 Автоматизирано вземане на решения и профилиране

За създаването на Ваш профил за маркетингови цели и за насочване на адаптиран към Вашите предпочитания директен маркетинг, Администраторът ще обработва Вашите лични данни (свързани с активността Ви на нашия сайт) автоматизирано, вкл. под формата на профилиране.

В резултат от профилирането:

 • ще се определи Вашия интерес към предлаганите от Администратора продукти;
 • ще се проучи пазарът, както и Вашето поведение и предпочитанията Ви;
 • ще се определят посоките и действията, които са необходими за подобряване на качеството на нашите услуги и продукти, предлагани в уеб сайта.

 

Горните действия няма да доведат до никакви правни последствия спрямо Вас, нито ще повлияят по подобен начин на положението Ви. Единственото последствие за Вас ще е показването или изпращането на уведомления, съобщения или извършването на други IT/ маркетингови действия от страна на автоматичния механизъм, които ще са адаптирани към Вашите интереси. Ако се откажете от профилирането (като блокирате възможността за записване на нашите cookies файлове на Вашето устройство), няма да имате никакви негативни последствия. Ще продължат да се публикуват реклами и друга маркетингова информация, но те ще са по-малко подходящи за Вас.

§ 14 Заключителни разпоредби

 1. Политиката за поверителност на уеб сайта може да претърпи промени в следствие на развитието на интернет технологията, на евентуалните законодателни промени във връзка със защитата на личните данни, както и на развитието на самия уеб сайт.
 2. Измененията на Политика за поверителност влизат в сила от датата на публикуването им.

 

Можете да свалите Политиката за бисквитките на BuyPV тук

ИНФО ЛИНИЯ 500 115 700
contact@buypv.eu
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl