Разгледайте сега нашата оферта за инвертори Solis в нашия outlet. Гарантираме безопасно пазаруване и надеждна и навременна доставка.
Разгледайте сега нашата оферта за инвертори Solis в нашия outlet. Гарантираме безопасно пазаруване и надеждна и навременна доставка.
РЕГЛАМЕНТ

РЕГЛАМЕНТ НА УЕБ САЙТА BuyPV.eu

 

Добре дошли на нашия сайт!

Настоящият Регламент определя условията за ползване на сайта, за сключване на договори чрез него, за ползване на предлаганите от нас услуги, както и, разбира се, нашите задължения като Търговец. Моля, запознайте се подробно с него, преди да започнете да ползвате предлаганите от нас функционалности.

Нашият Регламент е приложим както за Ползвателите му, така и за други лица. Регламентът не изключва и не ограничава никакви права, които законодателството безусловно дава на Потребителите.

Информацията по-долу може да Ви се струва твърде подробна, но законът изисква от нас да я предоставяме - ако имате някакви въпроси, с удоволствие ще Ви помогнем, разбира се.

 

Съдържание

Приложение № 1 - Примерен формуляр за отказ от договор (виж по-долу)

 

I. РЕЧНИК 

 1. Винаги, когато в Регламента са използвани следните термини, изписани с главна буква, те следва да бъдат разбирани в представеното по-долу значение, освен ако от контекста не става ясно нещо друго:
 2. Цена - брутното възнаграждение (с ДДС съгласно действащата ставка) за прехвърляне на собствеността на предмета на Договора за продажба от Търговеца в полза на Ползвателя, в полски злоти (PLN). Цената не включва никакви допълнителни разходи, освен ако условията на актуалните Промоции изрично не предвиждат друго.
 3. Парола - поредица от определени знаци, въведена от Ползвателя при създаването на Акаунта и необходима за създаването на този Акаунт и за оторизация при достъп до него. С грижа за сигурността на Ползвателите Търговецът въвежда механизми за разкриване и елиминиране на евентуални грешки при създаването на Паролата (като например изискване за потвърждаване или повтаряне на същата и др.)  Ползвателят има възможност да промени Паролата.
 4. Граждански кодекс - Гражданският кодекс от 23 април 1964 г.
 5. Потребител - Ползвател, който е физическо лице, извършващо правно действие с Търговеца, което не е пряко свързано с неговата търговска или професионална дейност.
 6. Акаунт - Електронна услуга, предоставяна на Ползвателя в рамките на Сайта и позволяваща да се ползват допълнителни функционалности, която е обозначена с посочени от Ползвателя уникално име (Login) и Парола. Акаунтът позволява да се записва и съхранява информация за Ползвателя (за сключени Договори за продажба, данни за контакт и др.).
 7. Кошница - Електронна услуга, която позволява на Ползвателя да прави поръчки, вкл. показва общата сума. Кошницата не гарантира наличността на Продуктите (не означава резервирането им).
 8. Login - e-mail адресът на Ползвателя, който е посочен при регистрирането на Акаунта.
 9. Бюлетин - Електронна услуга, благодарение на която Ползвателят може автоматично да получава от Търговеца периодична маркетингова информация за последния, за Сайта или за Промоциите, изпращана по избрания от Ползвателя канал за комуникация ( в зависимост от актуалните функционалности на Сайта, например по e-mail или по телефона), с предварителното съгласие на Ползвателя.
 10. Продукт - движима вещ, която е предмет на Договор за продажба между Ползвателя и Търговеца.
 11. Промоция - специални условия за сключване на договор с Търговеца, които са в сила за определен срок от време, при посочените в  Сайта условия, и които могат да произтичат от отделни регламенти на Търговеца; активните Промоции на Сайта не подлежат на обединяване, освен ако условията на дадената Промоция изрично не предвиждат друго.
 12. Регламент/Договор за предоставяне на Услуги - настоящият документ, който определя правата и задълженията на Ползвателя и на Търговеца, както и условията за сключване на Договор за продажба или за предоставяне на Електронни услуги; актуалната версия на Регламента е налична винаги в сайта, както и в PDF формат. Приемането на Регламента е доброволно, но се изисква, за да се ползват Електронните услуги, както и създаването на Акаунт и сключването на Договор за продажба. Регламентът представлява образец на договор по смисъла на чл. 384 § 1 от Гражданския кодекс.
 13. Сайт - платформата на Търговеца, съставена от мрежа от свързани помежду си интернет страници, която е достъпна на www адрес: buypv.eu, чрез която Ползвателят може да сключва Договори за продажба и да ползва Електронни услуги.  Като правило сключваните на Сайта договори са договори, които се сключват по несъществени, текущи въпроси от ежедневието.  Представената в сайта или във връзка с него информация е само покана за сключване на договор по смисъла на чл. 71 от Гражданския кодекс, адресирана от Търговеца към Ползвателя, и не представлява оферта по смисъла на Гражданския кодекс.
 14. Търговец - BUY PV sp. z o.o. със седалище на адрес: ul. Nabielaka 6 lok. 4, 00-743 Warszawa, вписано в търговския регистър на Националния съдебен регистър, воден от Районен съд за Краков Шрудмешче, гр. Краков, XII Стопанско отделение на Националния съдебен регистър, по KRS номер 0000446525, данъчен номер NIP: 9930651788, основен капитал 504.000,00 полски злоти, BDO номер: 000291188, e-mail адрес: kontakt@buypv.eu
 15. Договор за продажба - договор, който се сключва чрез средствата за комуникация от разстояние и въз основа на който Търговецът се задължава да прехвърли на Ползвателя собствеността върху Продукта и да му го предаде, а Ползвателят се задължава да получи Продукта и да заплати на Търговеца Цената с евентуалните допълнителни такси, в т.ч. разходите за доставка. Основните характеристики на услугата, съобразени с предмета на услугата и начина на комуникация с Потребителя, са посочени в подстраницата на Продукта на Сайта. Създаването на акаунт е задължително, за да се сключи Договор за продажба.
 16. Електронна услуга - услуга, която се предоставя от Търговеца по електронен път по смисъла на Закона за предоставяне на услуги по електронен път от 18 юли 2002 г. съгласно Договор за предоставяне на услуги. Достъпът до някои Електронни услуги може да изисква предварително създаване на Акаунт.
 17. Закон - Законът за правата на потребителите от 30 май 2014 г.
 18. Произведения - разпространяваните в рамките на сайта текстови, графични или мултимедийни елементи (като снимки, графики, филми, вкл. изображения на хора, описания, коментари), в т.ч. произведения по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права от 4 февруари 1994 г.
 19. Ползвател - всеки субект (физическо, юридическо лице, организационна единица и др.), който има пълна дееспособност. Ако Ползвателят е физическо лице с ограничена дееспособност, той е длъжен да има валидно законово съгласие на своя законен представител за сключване на Договор за предоставяне на услуги или за Продажба и да представя това съгласие при всяко поискване от страна на Търговеца.
 20. Технически изисквания - минималните технически изисквания, които трябва да бъдат изпълнение, за да може да се ползва сайтът и да се сключи договор чрез него, т.е.: (1) компютър, лаптоп и друго мултимедийно устройство с достъп до интернет; (2) достъп до електронна поща; (3) браузър: Mozilla Firefox версия 17.0 и по-високи или Internet Explorer версия 10.0 и по-високи, Opera версия 12.0 и по-високи, Google Chrome версия 23.0 и по-високи, Safari версия 5.0 и по-високи; (4) препоръчителна минимална разделителна способност на екрана: 1024x768; (5) активиране на cookies и Javascript в браузъра. Ползването на Сайта може да е свързано с разходи за интернет връзка (такса за пренос на данни) съгласно тарифата на доставчика на интернет услугите, които Ползвателят ползва. Поръчка - оферта за сключване на Договор за Продажба, подадена до Търговеца от Ползвателя. Поръчката описва Продукта, който е обект на офертата и данните на Ползвателя, които са необходими за сключването и изпълнението на Договора за продажба - име и фамилия или фирма на Ползвателя и e-mail адрес. Ако Поръчката включва няколко Продукта, се приема, че за всеки от тях Ползвателят е подал отделна оферта за сключване на Договор.

 

II. ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

 1. В зависимост от актуалните функционалности на Сайта, Търговецът може да предоставя безплатно на Ползвателя следните Електронни услуги:
  a) Акаунт;
  b) Кошница;
  c) Бюлетин;
  d) Преглед на публикуваното в Сайта съдържание
  e) (Произведенията);
  f) Възможност за подаване на Поръчки и сключване на Договори за продажба;
  Запазване на потребителската сесия след влизане в Акаунта;
  g) Представяне на рекламно съдържание, което може да бъде персонализиране, в зависимост от евентуалните съгласия на Ползвателя (ако са задължителни).

 2. Бюлетинът се предоставя по желание на Ползвателя.
 3. За създаването на Акаунт са необходими:
  a) Регистрация чрез формуляра на Сайта;
  b) Запознаване с Политиката за поверителност;
  c) Запознаване и приемане на Регламента по предоставения от Търговеца начин (от съображения за сигурност може да се изисква допълнително оторизиране и активиране на Акаунта по  посочен от Търговеца начин).
 4. Договорът за предоставяне на услуги се сключва за неопределено време, считано от момента на получаване от страна на Ползвателя на изпратено от Търговеца по посочения от Ползвателя при регистрацията e-mail адрес потвърждение за сключването му.
 5. Търговецът може временно да преустанови предоставянето на Електронни услуги поради технически дейности, дейности по поддръжка или други действия, свързани с модифицирането на Сайта.
 6. Търговецът осигурява технически и организационни средства, които са подходящи за обхвата на заплахите за сигурността, функционалността или услугите, предоставяни въз основа на Договора за предоставяне на услуги. Ползването на Сайта е свързано с характерните за предоставяне на данни чрез интернет рискове като разпространение на същите, загуба или неоторизиран достъп.

 

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛЯ

 1. При ползването на Сайта Ползвателят е задължен да спазва разпоредбите на Регламента, на Договора за продажба, на съответните законови разпоредби, както и обществените обичаи и принципи, приети в дадената сфера. По-специално се забранява:
  a)популяризиране на незаконно съдържание, включително съдържание, което пропагандира фашизъм, тоталитарни системи или омраза, особено на национална, етническа, расова и религиозна основа, или въз основа на пола;
  b) използване на уеб сайта по начин, който може да попречи на използването му от други потребители или от Търговеца, по-специално с цел изпращане на непоискана търговска информация, доставяне на незаконно съдържание или внасяне на вируси и друг зловреден софтуер или вреден код;
  c) представяне за друго лице, създаване на фалшива самоличност;
  d) неоторизирано модифициране, копиране, публикуване на други места на Произведенията, произхождащи от Търговеца или от трети страни.
 2. Ползвателят се задължава по-специално:
  a) да предоставя на предназначените за това места в Сайта само верни и актуални данни за Ползвателя;
  b) Да заплаща своевременно Цената и всички други разходи, посочени в Договора за продажба, в пълен размер и да получи закупените Продукти в съответствие с условията, посочени в Договора за продажба;
  c) да осигури подходяща защита на достъпа до Акаунта си, в т.ч. да зададе силна парола, която да не разкрива на трети лица;
  d) да си сътрудничи с Търговеца в посочените в
  e) Регламента случаи, особено когато сътрудничеството е необходимо, за дасе установи дали Сайтът се използва по начин, който противоречи на настоящия Регламент и на съответните законови разпоредби;
  f) Да актуализира информацията за Ползвателя в Акаунта незабавно след настъпването на някакви промени;Да уведомява незабавно Търговеца за всеки случай на разкриване на неоторизиран достъп до Акаунта, както и за други нарушения на поверителността, които могат да повлияят на изпълнението на Договор за предоставяне на услуги.

 

IV. ПОДАВАНЕ НА ПОРЪЧКИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ПРОДАЖБА

 1. Договорът за продажба се сключва между Ползвателя и Търговеца след като Ползвателят направи поръчка и получи съобщението, споменато в чл. 4 буква “а” по-горе.
 2. Подаването на Поръчка изисква от Ползвателя да предприеме следните стъпки чрез Сайта:
  a) Да добави избраните продукти в Кошницата;
  b) Да попълни формуляра на Поръчката;
  c) Да избере начин на плащане на Цената и допълнителните разходи (Ползвателят може да бъде пренасочен към страницата на външен доставчик на платежни услуги, за да извърши плащането);
  d) Да избере начин на доставка на Продукта;
  e) Запознаване с Политиката за поверителност;
  f) Запознаване с и приемане на Регламента;
  g) Изпращане на поръчка до Търговеца чрез бутона “Поръчвам и плащам” или друг с еквивалентно съдържание.
 3. След като получи Поръчката, Търговецът изпраща до Ползвателя имейл с потвърждение за получаване на Поръчката и започване на проверката ѝ.
 4. След като приключи проверката на Поръчката, Търговецът изпраща на Ползвателя е-mail, съдържащ:
  a) потвърждение за приемане на една или няколко оферти, съдържащи се в Поръчката, и потвърждение за изпращане на дадения Продукт/Продукти (и в този момент настъпва сключването на Договора за продажба на дадения Продукт/Продукти); или
  b) информация за невъзможност да приеме всички подадени от Ползвателя оферти по основателни причини, като под такива се разбира липса на наличност на дадена стока.
 5. Общата стойност на Поръчката съдържа Цената и други евентуални разходи като разходи за доставка и данъци (Ползвателят бива уведомен  за общата сума за плащане при подаването на Поръчката, както и в момента, в който изрази воля да се обвърже с Договор за продажба).
 6. Записването, защитата, споделянето и потвърждаването на Ползвателя на съществените разпоредби от сключения Договор за продажба се извършва чрез имейл, изпратен на посочения от Ползвателя e-mail адрес.

 

V. ПЛАЩАНЕ И ДОСТАВКА НА ПРОДУКТА

 1. Възможните актуални методи за плащане за Продуктите, които са предмет на Договора за продажба, както и методът и времето за доставка на Продукта са посочени в Сайта, както и при подаване на поръчката от страна на Потребителят.
 2. Наличните методи за плащане може да зависят от метода за доставка, избран от Ползвателя.
 3. Ако Ползвателят избере предварително метода на плащане и Търговецът не получи плащането в рамките на 5 дни от подаване на Поръчката, Търговецът може да се свърже с Потребителя, за да му напомни за плащането и да определи 2 допълнителни дни за плащане. Търговецът няма да приеме поръчката в случай, че плащането не бъде извършено в посочения от него допълнителен срок.
 4. По правило доставката е платена. Търговецът може, като част от Промоция, за избран от него времеви интервал да определи минимална стойност на Поръчката, за която доставката е безплатна.
 5. Доставките се извършват на територията на Република Полша. За да отговори на очакванията на Ползвателите, Търговецът може, в зависимост от текущите възможности и функционалност на сайта, да направи възможна доставката до избрани страни на територията на Европейското икономическо пространство, което ще бъде съобщено на Сайта.
 6. Начинът и размерът на таксата за доставка може да зависят от вида на избрания от Ползвателя продукт. Срокът за доставка започва да тече от момента на сключване на Договора за продажба и е 14 работни дни.
 7. В срока за доставка влиза:
  a) времето за подготовка на Поръчката и
  b) времето за доставка на Продукта от превозвача, което зависи от избрания от Ползвателя метод на доставка.
 8. При Договор за продажба, който включва няколко Продукта с различни срокове на доставка, се прилага най-дългият от тях.

 

VI. ЗАКОНОВА ГАРАНЦИЯ

 1. Търговецът е задължен да предостави на Потребителя Продукт без дефекти. Търговецът носи отговорност спрямо Потребителя, ако продаденият Продукт има физически или юридически дефект (законова гаранция). Отговорността на Търговеца произтича от чл. 566 и следващите от Гражданския кодекс. При намалени продукти
 2. Търговецът посочва в описанието на Продукта евентуалните му физически дефекти и тогава Потребителят не може да упражни свързаните със законовата гаранция права по отношение на посочените в описанието дефекти на Продукта.
 3. Търговецът носи отговорност във връзка със законовата гаранция, ако физическият дефект бъде установен в срок до две години от датата на предаване на Продукта на Потребителя. Претенцията за отстраняване на дефекта или замяна с Продукт без дефекти губи давност една година след датата на установяване на дефекта. Давностният срок не може да приключи преди изтичането на посочения в първото изречение от настоящата алинея срок.Ако продаденият Продукт е дефектен, Потребителят може:
  a) да подаде искане за намаляване на Цената или декларация за отказ от Договора за продажба, освен ако Търговецът не замени дефектния Продукт за такъв без дефекти или не отстрани дефекта незабавно и без прекалено неудобство за Потребителя.  Намалената Цена трябва да бъде в такава пропорция спрямо Цената съгласно Договора за продажба, в каквото стойността на Продукта с дефект е спрямо стойността на Продукта без дефект. Потребителят не може да се откаже от Договора за продажба, ако дефектът на Продукта е несъществен;
  b) да поиска замяна на Продукта за такъв без дефекти или отстраняване на дефекта. Търговецът е длъжен да замени дефектния Продукт за такъв без дефекти или да отстрани дефекта в разумно време и без прекомерни неудобства за Потребителя съгласно предвиденото от съответните разпоредби на Гражданския кодекс.
 4. Вместо предложеното от Търговеца отстраняване на дефекта, Потребителят може да поиска замяна на Продукта за такъв без дефекти или вместо замяна на Продукта да поиска отстраняване на дефекта, освен ако привеждането на Продукта в съответствие с договора по избрания от Потребителя начин е невъзможно или би изисквало прекомерни разходи в сравнение с предложения от Търговеца начин. При оценката на разходите се взема предвид стойността на Продукта без дефекти, вида и значението на установения дефект, както и неудобствата, на които би бил изложен Потребителя при избиране на друг начин за обезщетяване.
 5. Ако Търговецът отговори на рекламацията или изпълнението на правата на Потребителя съгласно законовата гаранция изисква  Продуктът да бъде върнат на Търговеца,  Потребителят е длъжен да върне Продукта за сметка на Търговеца на адреса на последния (чл. 5612 във връзка с чл. 354 § 2 от Гражданския кодекс).
 6. Ако предвид вида на Продукта или начина на монтаж на същия връщането му от страна на Потребителя би било твърде сложно, Потребителят е задължен да осигури достъп на Търговеца до мястото, където се намира Продуктът.
 7. Независимо от разпоредбите на настоящия Регламент относно законовата гаранция, Продуктите могат да имат и гаранция от производител - при определени от последния условия, посочени в гаранционната карта, която е приложена към Продукта.

 

VII. РЕКЛАМАЦИИ

 1. Рекламациите се изпращат на пощенския или на e-mail адреса на Търговеца, който е посочен в Речника в началото на Регламента.
 2. За да се улесни и ускори разглеждането на рекламацията, се препоръчва в описанието ѝ да се посочи: а. информацията и обстоятелствата, касаещи рекламацията, в т.ч. характеристиките и датите на всички неизправности, които са възникнали; б. исканията на Потребителя, например:
 3. замяна, ремонт, намаляване на Цената или връщане (отказ от договора), в. данни за контакт с лицето, което подава рекламацията.  Неспазването на препоръките от предходното изречение не повлияе на ефективността на рекламацията.
 4. При рекламации на Продукти Търговецът отговаря на рекламацията на Потребителя незабавно, в срок до 14 дни от датата на подаването ѝ. Ако Потребителят е поискал замяна на Продукта или отстраняване на дефекта, или е подал заявка за намаляване на Цената, като е посочел сумата, с която Цената трябва да бъде намалена, а Търговецът не е отговорил на това искане в 14-дневен срок, се счита че искането е признато за основателно.
 5. При рекламации на Електронни услуги Търговецът отговаря незабавно, в срок до 30 дни от датата на получаване на рекламацията, в съответствие с чл. 7а ал. 1 от Закона, ако отделни законови разпоредби или приложимите нормативни актове не предвиждат друг срок.

 

VIII. ИЗВЪНСЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 1. Ползването на извънсъдебни средства за разглеждане на рекламации и упражняване на претенции е доброволно. Информацията по-долу е с информативна цел и не е задължителна за Търговеца. Свързаните с това декларации на Търговеца се предоставят от същия в писмена форма или на друг траен носител само при неразрешаване на спора след подаване на рекламация от страна на Потребителя.
 2. Разпоредбите, регулиращи извънсъдебното разрешаване на потребителски спорове и задълженията на търговеца, могат да бъдат намерени в Закона относно извънсъдебното разрешаване на потребителски спорове от 23 септември 2003 г. или в регулациите, които касаят съответния субект, компетентен да разрешава потребителски спорове.
 3. Подробна информация относно възможността  Потребителите да ползват тези методи за разрешаване на спорове, както и разпоредбите, регулиращи достъпа до тези процедури, могат да бъдат намерени в офисите и на уеб сайтовете на окръжните (общински) омбудсмани по въпросите на потребителите, гражданските организации, чиято дейност по устав включва защита на потребителите, областните инспекторати за Търговска инспекция, както и на уеб сайта на Агенцията за защита на конкуренцията и потребителите https://www.uokik.gov.pl/ pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. Председателят на Агенцията за защита на конкуренцията и потребителите води публичен регистър на субектите, които са оторизирани да водят процедури по извънсъдебно разрешаване на потребителски спорове.
  Потребителят може да се възползва и от следните възможности за извънсъдебно разглеждане на рекламации и разрешаване на спорове:
  a) да отнесе въпроса до постоянния потребителски арбитражен съд, упоменат в чл. 37 от Закона за Търговската инспекция от 15 декември 2000 г., като поиска разрешаване на спора;
  b) Да отнесе въпроса до областния инспектор на Търговската инспекция съгласно чл. 36 от цитирания по-горе закон, като поиска започване на процедура по медиация;
  c) Потребителят има право на безплатна помощ за разрешаването на спора между него и Търговеца, на ползване на безплатна подкрепа от окръжния (общинския) омбудсман по въпросите на потребителите или на гражданските организации, чиято дейност по устав включва защита на потребителите (като Федерацията на потребителите, Сдружението на полските потребители);
  d) да подаде жалба чрез платформата ODR online http://ec.europa.eu/ consumers/odr/. Платформата ODR е и източник на информация за извънсъдебното разрешаване на спорове между Потребители и търговци.

 

IX. ЛИЦЕНЗ И АВТОРСКИ ПРАВА

 1. Като се има предвид ал. 3 по-долу, изключителните права върху произведенията на уеб сайта, по-специално авторските права, правата върху търговските марки или използвания софтуер, са собственост на Търговеца или на субекти, с които Търговецът е сключил съответните договори. Ползвателят има право да ползва Произведенията по целия свят, без заплащане, но единствено и само за лична употреба и за правилното ползване на сайта. Ползването на Произведенията по някакъв друг начин е позволено само въз основа на предварителното, изрично съгласие на упълномощен писмено субект.
 2. Ползвателят няма право:
  a) да препродава и да ползва Произведенията за комерсиални цели;
  b) да превежда, адаптира, променя графично или по друг начин Произведенията, с изключение на допуснатите от действащото законодателство случаи;
  c) Да сваля или копира произведенията под каквато и да било форма в полза на друго лице; или
  d) да използва инструменти за извличане на данни за Сайта, Търговеца или други Ползватели.
 3. С публикуването на каквито и да е Произведения на Сайта, по-специално графики, коментари, мнения или съобщения в Акаунта, Ползвателят предоставя на Търговеца неизключителен, безплатен лиценз за използване, съхраняване, трансформиране, промяна, изтриване или допълване на тези Произведения, както и лиценз за публично възпроизвеждане, публично представяне и разпространение (по-специално в Интернет) на тези Произведения, по целия свят. Тези права включват сублицензиране в обема, който е оправдан за изпълнението на Договора за продажба или Договора за предоставяне на услуги (в т.ч. функционирането и развитието на Сайта), както и упълномощаване за упражняване на зависими права самостоятелно или чрез трети страни и разпространение на Произведението в променена форма. В обема, в който Ползвателят няма право да предоставя самостоятелно лицензите, за които се отнася настоящата алинея, то е получил упоменатите лицензи за Търговеца.

 

X. ЛИЧНИ ДАННИ

 1. Личните данни на Ползвателя се обработват от Търговеца в качеството му на администратор на същите.
 2. Подробна информация относно защитата на личните данни на Ползвателя можете да намерите в Политиката за поверителност, която представлява Приложение № 1 към Регламента и е публикувана на адрес: _https://www.buypv.eu/pl/i/Politykaprywatnosci/11 , както и в Политиката за бисквитките, която е Приложение № 2 към Регламента и се намира на адрес: https://www.buypv.eu/pl/i/Polityka-cookies/13

 

XI. ПРАВО НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР

 1. Потребител, който е сключил договор на разстояние, може в 14-дневен срок да се откаже от него без да посочва причина и да понася други, освен предвидените от закона, разходи.
 2. Срокът за отказ от Договора за продажба започва да тече от приемането Продукта от страна на Потребителя или посочено от него трето лице, което не е превозвач, а при Договор за  продажба, който:
  а) включва много Продукти, които се доставят отделно, на партиди или на части - от приемането на последния Продукт, партида или част, или
  б) се състои в редовна доставка на Продукти за определено време - от приемането на първия от Продуктите.
 3. Потребителят може да се откаже от Договора за продажба като подаде до Търговеца декларация за отказ. Декларацията може да бъде подадена чрез пощенския или  e-mail адреса на Търговеца, който е посочен в Речника в началото на Регламента. Потребителят може да използва образеца на формуляра за отказ, който представлява приложение към Регламента, но това не е задължително.
 4. За да бъде спазен срокът е достатъчно декларацията да бъде изпратена преди изтичането му. При отказ от договор, който е сключен от разстояние, същият се счита за несключен. Ако Потребителят е подал декларация за отказ от договор преди Търговецът да е приел Поръчката му, Поръчката става невалидна.
 5. Търговецът е задължен незабавно, в срок до 14 дни от датата на получаване на декларацията на Потребителя за отказ от договора, да върне на Потребителя всички извършени от последния плащания, вкл. разходите за доставка. Ако Потребителят е избрал начин за доставка, който е различен от най-евтиния, обикновен начин, посочен на Сайта, Търговецът не е задължен да върне на Потребителя допълнителните разходи, които е направил.
 6. Търговецът извършва връщане на плащането чрез същия начин на плащане, използван от Потребителя, освен ако последният не се е съгласил изрично да бъде използван друг начин, който не е свързан с никакви разходи за него. Ако Търговецът не е предложил лично получаване на Продукта от Потребителя, може да забави връщането на получените от Потребителя плащания до получаването на Продукта или до предоставяне от страна на Потребителя на доказателство за изпращането му, в зависимост от това кое събитие ще настъпи първо.
 7. Потребителят е задължен да върне Продукта на Търговеца или да го предаде на упълномощено от Търговеца лице незабавно, но не по-късно от 14 дни от датата, на която се е отказал от Договора за продажба, освен ако Търговецът не е предложил лично да вземе Продукта. За да бъде спазен срокът е достатъчно Продуктът да бъде изпратен преди изтичането му.
 8. Потребителят понася пряко разходите по връщане (ако е приложимо), освен ако Търговецът не се е съгласил да ги понесе. Потребителят може да върне Продукта на пощенския адрес на Търговеца, който е посочен в Речника в началото на Регламента.
 9. Потребителят носи отговорност за намаляването на стойността на Продукта в резултат на ползването му по начин, който надхвърля необходимото за установяване на естеството, характеристиките и функционирането на Продукта.
 10. Потребителят няма право на отказ от договор, който е сключен от разстояние, в следните случаи: (1) при договор за предоставяне на услуги, ако Търговецът е изпълнил цялостно услугата с изричното съгласие на Потребителя, който е бил информиран преди стартирането на услугата, че след извършването ѝ от страна на Търговеца ще загуби правото си на отказ от договора; (2) при договор, съгласно който Цената или възнаграждението зависят от колебанията на финансовия пазар, върху които Търговецът не упражнява контрол и които могат да настъпят преди изтичането на срока за отказ от договора; (3) при договор, съгласно който предметът на услугата е продукт, който не е произведен предварително, а е изработен по спецификация на Потребителя или удовлетворява индивидуалните му потребности; (4) при договор, чийто предмет е бързоразвалящ се продукт или такъв с кратък срок на годност; (5) при договор, чийто предмет е продукт, който се доставя в пломбирана опаковка, след чието отваряне не може да бъде върнат, поради здравни или хигиенични съображения, ако опаковката е била отворена след получаването; (6) при договор, чийто предмет са продукти, които след получаване, предвид естеството им, биват неделимо свързани с други предмети (7) при договор, чийто предмет са алкохолни напитки, цената на които е била договорена при сключването на Договора за продажба, а доставката им може да настъпи едва след 30 дни и чиято стойност зависи от колебанията на пазара, върху които Търговецът няма контрол; (8) при договор, в който Потребителят е заявил изричното си желание Търговецът да го посети лично, за да извърши спешен ремонт или поддръжка; ако Търговецът предостави допълнително услуги, които са различни от исканите от Потребителя,  или достави продукти, които не са резервни части, необходими за извършване на ремонт или поддръжка, Потребителят има право на отказ от договора по отношение на допълнителните услуги и продукти; (9) при договор с предмет аудио или видео записи или компютърни програми, доставяне в запечатана опаковка, ако опаковката е била отворена след получаване; (10) при договор за доставка на ежедневници, периодични издания или списания, с изключение на договор за абонамент; (11) при договор, сключен чрез публичен търг; (12) при договор за доставка на услуги във връзка с настаняване не за жилищни цели, превоз на вещи, наем на автомобили, ресторантьорски услуги, услуги, свързани с отдих, развлекателни, спортни или културни събития, ако в договора е посочена дата или период на предоставяне на услугата; (13) при договор за доставка на дигитално съдържание, което не се записва на материален носител, ако изпълнението на услугата е започнало с изричното съгласие на Потребителя преди изтичането на срока за отказ от договор и след като същият е бил информиран от Търговеца, че е загубил правото на отказ от договор.

 

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

 1. Ползвателят има право по всяко време и без да посочва причина да изтрие Акаунта си, като изпрати съответната декларация на пощенския или на e-mail адреса на Търговеца, посочен в Речника в началото на Регламента.
 2. Ползвателят има право по всяко време и без да посочва причина да се отпише от услугата Бюлетин (отказ от услуга), като кликне на линка за дезактивиране в някой от имейлите, изпратени до него по услугата Бюлетин.
 3. Търговецът може по всяко време да прекрати Договора за предоставяне на услуги или всяко от лицензионните споразумения, упоменати в т. IX от Регламента, с 21-дневно предизвестие, поради основателни причини като:
  а) промяна в законодателството относно предоставянето на Електронни услуги от Търговеца, която оказва влияние върху правата и задълженията на страните по Договора за предоставяне на услуги, или промяна в тълкуването на горните разпоредби чрез съдебни решения, препоръки или директиви съгласно правомощията на съответните институции или органи; б) промяна на начина на предоставяне на Електронните услуги само в техническо или технологично отношение (по-специално актуализация на техническите изисквания, които са посочени в Регламента);
  в) промяна на обема или начина на предоставяне на Електронните услуги, въвеждане на нова Електронна услуга, модифициране или отказ от страна на Търговеца от дадена функционалност или от Електронни услуги, включени в Регламента.
 4. Независимо от това, имайки предвид особената загриженост на Търговеца за защитата на личните данни на Ползвателя и тяхното обработване за разумен период от време, Търговецът може да прекрати Договора за предоставяне на услуги без предизвестие в случай на непрекъсната неактивност от страна Ползвателя на Сайта, продължила най-малко две години.
 5. Декларацията на Търговеца във връзка с прекратяването на договора ще бъде изпратена на посочения от Ползвателя e-mail адрес.
 6. Търговецът може да прекрати Договора за предоставяне на услуги или всяко от лицензионните споразумения, посочени в точка IX от Регламента, със 7-дневно предизвестие или да откаже по-нататъшен достъп до Сайта (изцяло или частично), поради основателни причини, т.е. в случай на грубо нарушение от страна на Ползвателя на настоящия Регламент, т.е. ако Ползвателят не спазва задълженията, посочени в точка III, ал. 1 или ал. 2 буква “а” или в точка IX от Регламента.

 

XIII. ПРОМЯНА НА РЕГЛАМЕНТА

 1. Търговецът може да промени Регламента при настъпване на поне една от следните основателни причини:
  a) законодателни промени, т.е. промяна в законодателството относно предоставянето на Електронни услуги от Търговеца, която оказва влияние върху правата и задълженията на страните по Договора за предоставяне на услуги, или промяна в тълкуването на горните разпоредби чрез съдебни решения, препоръки или директиви съгласно правомощията на съответните институции или органи;
  b) технологични промени, т.е. промяна на начина на предоставяне на Електронните услуги само в техническо или технологично отношение (по-специално актуализация на техническите изисквания, които са посочени в Регламента);
  c) функционални промени, т.е. промяна на обема или начина на предоставяне на Електронните услуги, въвеждане на нова Електронна услуга, модифициране или отказ от страна на Търговеца от дадена функционалност или от Електронни услуги, включени в Регламента.
 2. Търговецът ще публикува пълния текст на променения Регламент на Сайта или ще го изпрати по имейл на адреса на Ползвателя.
 3. Промяната на Регламента влиза в сила 14 дни след датата на изпращане на уведомлението за промяната (точната дата ще бъде посочена в уведомлението за промяната). В този момент Ползвателите имат право да прекратят Договора за предоставяне на услуги. Промяната на Регламента не се отразява на Електронните услуги, които вече са били предоставени на Ползвателя преди въвеждането ѝ, както и на сключените Договори за продажба.

 

XIV. ПОЛЗВАТЕЛИ, КОИТО НЕ СА ПОТРЕБИТЕЛИ

 1. Настоящата точка XIV от Регламента и нейните разпоредби касаят само Ползвателите, които не са Потребители. Тази точка от Регламента обаче не се отнася и за физически лица, сключващи договор, който е пряко свързан с тяхната стопанска дейност, когато съгласно текста на този договор същият няма професионален характер за тези лица, който произтича от предмета на стопанската им дейност и е представен въз основа на разпоредбите за Централния регистър и информацията за стопанската дейност съгласно ал. 2, 3 и 4, които се отнасят и за тези лица (за тези лица се отнася и точка IX от Регламента, т.е. правото на отказ от договора).
 2. При подаване на Поръчка е необходимо също така да се посочи фирма и данъчен идентификационен номер. Непосочването на данъчен номер при подаване на Поръчката води до невъзможност от страна на Търговеца да издаде ДДС фактура, съгласно чл. 106б ал. 5 от Закона за данъка върху добавената стойност от 11 март 2004 г.
 3. Ползвателят упълномощава Търговеца да издава фактури без подпис на получателя и се съгласява фактурите да му бъдат изпращани в електронен вид.
 4. Съгласно чл. 558 § 1 от Гражданския кодекс отговорността на Търговеца във връзка със законовата гаранция за Продукта се изключва.
 5. С предаването на Продукта от Търговеца на превозвача, ползите и тежестите, свързани с Продукта и рискът от случайна загуба или повреда на същия се прехвърлят на Ползвателя. В такъв случай Търговецът не носи отговорност за загуба, дефект или повреда на Продукта, възникнали след приемането му за транспортиране, както и за забавянето на транспортирането.
 6. Търговецът може да прекрати Договора за предоставяне на услуги или всяко от лицензионните споразумения, упоменати в точка IX без предизвестие и без да посочва причина, като изпрати изявление под каквато и да е форма.
 7. Търговецът не носи отговорност за щети, включително пропуснати ползи, освен ако щетите не са причинени от него умишлено. Във всеки случай на определяне на обхвата на отговорността на Търговеца, независимо от нейното правно основание, тя е ограничена до максималната обща сума от 500 PLN.
 8. Всички спорове ще се разрешават от местно компетентния съд по седалище на Търговеца.

 

XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Регламентът влиза в сила от 22 август 2022 г.
 2. Сключваните от Търговеца договори са на полски език.
 3. По въпросите, които не са включени в настоящия Регламент, се прилагат съответните разпоредби на полското законодателство, по-специално Гражданският кодекс, Законът за предоставяне на услуги по електронен път (изборът на полското законодателство във връзка с настоящия Регламент не лишава Ползвателя от защитата, гарантирана му от разпоредбите, които не могат да бъдат изключени).
 4. Актуалната версия на Регламента винаги е достъпна на https:// www.buypv.eu/pl/i/Regulamin/3 , както и в  PDF за сваляне.

  

Приложение № 1 - Примерен формуляр за отказ от договор

 

ФОРМУЛЯР ЗА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР

(този формуляр следва да се попълни и изпрати само при желание за отказ от договора)

 

Адресат:

BUY PV sp. z o.o. ul. Nabielaka 6 lok. 4, 00-743 Warszawa, KRS 0000446525, NIP: 9930651788, основен капитал 504.000,00, BDO номер: 000291188, e-mail адрес kontakt@buypv.eu.

 

Връщане на продукти на адрес:

ul. Elektryczna 2,

33 - 100 Tarnów

 

Аз/ние(*) с настоящото уведомявам/уведомяваме(*) за отказа си/ни от договора за продажбата на следните стоки(*)

Дата на сключване на договора(*)/ на получаване(*)

Име и фамилия на потребителя(ите)

Адрес на потребителя(ите)

 

Подпис на потребителя(ите) (само ако формулярът се изпраща на хартия)

 

Дата

(*) Ненужното да се зачеркне.

ИНФО ЛИНИЯ 500 115 700
contact@buypv.eu
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl