We currently have off-the-shelf modules with a total capacity of 27MW in stock. This includes 15 MW of 460 Wp modules and 7MW of 545 Wp modules.
We currently have off-the-shelf modules with a total capacity of 27MW in stock. This includes 15 MW of 460 Wp modules and 7MW of 545 Wp modules.
Polityka prywatności

§1 Postanowienia Ogólne

Drogi Użytkowniku! 

Niniejsza Polityka Prywatności  ma zastosowanie do danych osobowych Użytkowników Serwisu internetowego (dalej również jako „Użytkownicy”, lub jako „Wy”, Ty”) składającego się ze Strony Internetowej pod adresem https://www.store.buypv.eu/  oraz Sklepu Internetowego działającego pod adresem https://www.store.buypv.eu/   (dalej jako „Serwis Internetowy” lub „Serwis”).

Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu Internetowego jest Buy PV sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Nabielaka 6 lok. 4; 00-743 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000446525, REGON: 122762008, NIP: 9930651788, kapitał zakładowy: 504.000,00 zł.

Z Administratorem można skontaktować się listownie na adres siedziby Spółki wskazany powyżej, drogą telefoniczną pod numerem: +48 500 115 700 lub drogą mailową na adres: kontakt@buypv.eu.

Ochrona prywatności Użytkowników Serwisu Internetowego ma dla nas bardzo duże znaczenie. Administrator ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Użytkownikach Serwisu Internetowego do poziomu, który jest niezbędny, aby świadczyć Użytkownikom usługi na najwyższym poziomie.

Poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas danych osobowych. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

§2 Słownik terminów

 1. Administrator – Buy PV sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000446525, REGON: 122762008, NIP: 9930651788, kapitał zakładowy: 504.000,00 zł (dalej również jako „Spółka” „Sprzedawca” lub „My”)
 2. Dane osobowe – wszelkiego rodzaju informacje powiązane z użytkownikiem Serwisu internetowego i identyfikujące go osobiście, samodzielnie lub w połączeniu z innymi udostępnianymi informacjami np. adres poczty elektronicznej.
 3. Przetwarzanie – wszelkiego rodzaju czynności i operacje wykonywane na danych osobowych użytkowników Serwisu Internetowego np. analizowanie na potrzeby świadczenia usług, zapisywanie ich historii zakupów.
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 5. Serwis Internetowy – serwis internetowy (usługa cyfrowa), która umożliwia konsumentom, przedsiębiorcom na prawach konsumenta lub przedsiębiorcom zawieranie z Administratorem online umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Serwis internetowy może być nazywany także określeniami równoważnymi takimi jak: strona internetowa https://www.store.buypv.eu/ sklep internetowy https://www.store.buypv.eu/
 6. Umowa - należy zbiorczo rozumieć Umowę Sprzedaży oraz Umowę o Świadczenie Usług, w rozumieniu regulaminu Serwisu Internetowego https://www.store.buypv.eu/
 7. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis Internetowy jako gość lub posiadająca konto w sklepie internetowym  https://www.store.buypv.eu/ oraz https://www.store.buypv.eu/ dołączająca do usługi Newslettera, kontaktująca się z Administratorem za pomocą formularza kontaktowego lub za pośrednictwem innego udostępnionego komunikatora.
 8. Produkt - rzecz ruchoma stanowiąca przedmiot Umowy Sprzedaży między Użytkownikiem a Sprzedawcą.

Wyrażenie niezdefiniowane powyżej, a użyte w treści Polityki Prywatności mają znaczenie nadane im w regulaminie Serwisu Internetowego dostępnym pod adresem  https://www.store.buypv.eu/pl/i/Regulamin/3

§ 3 Cel przetwarzania danych

 1. Poniżej przedstawiamy Państwu informację o tym na jakich podstawach prawnych wykorzystujemy Twoje dane osobowe.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w szczególności w następujących celach:
 1. przedstawienie oferty Użytkownikowi;
 2. tworzenie Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym oraz zarządzanie nim;
 3. stworzenia możliwości świadczenia Usług Elektronicznych, Umów Sprzedaży oraz pełnego korzystania z Serwisu Internetowego (w tym składania Zamówień, dokonywania transakcji oraz płatności za złożone Zamówienia);
 4. zapewnienia bezpieczeństwa Usług Elektronicznych świadczonych przez Administratora;
 5. zapewnienia zgodności z przepisami, regulacjami oraz wytycznymi dla danego sektora usług;
 6. dopasowania zawartości Serwisu Internetowego do zainteresowań Użytkowników oraz optymalizacji nawigacji Serwisu Internetowego, aby wyszukiwanie treści było wygodne i intuicyjne;
 7. zarządzania interakcjami dla potrzeb nawiązania, utrzymania lub pogłębienia relacji z Klientami/potencjalnymi Klientami lub Użytkownikami Serwisu, w tym m.in. prowadzenie korespondencji, przekazywanie informacji handlowych drogą telefoniczną lub e-mailową;
 8. obsługi procesu reklamacji; realizacji prawa odstąpienia od zawartej Umowy za pośrednictwem Serwisu;
 9. windykacji należności, prowadzenie postępowań sądowych, mediacyjnych  oraz arbitrażowych;
 10. organizacji akcji promocyjnych i konkursów, w których możesz wziąć udział oraz programów lojalnościowych;
 11. dokonywanie analiz statystycznych.

§ 4 Podstawa prawna przetwarzania danych

W zależności od celu dla jego przetwarzamy Twoje dane osobowe, podstawą prawną ich przetwarzania może być:

 1. Wykonywanie prawa i obowiązków wynikających z zawartych z Administratorem Umów - np. Umowy Sprzedaży, Umowy o Świadczenie Usług [art. 6 ust. 1 lit. b) RODO].
 2. Ciążący na nas obowiązek prawny, w szczególności związany z rachunkowością w przypadku Zamówień wiążących się z obowiązkiem zapłaty, czy też naliczania, poboru i uiszczania poboru podatku od towarów i usług [art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw.  z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości].
 3. Ciążący na nas obowiązek prawny, w szczególności związany naliczaniem, poboru i uiszczania poboru podatku od towarów i usług [art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług].
 4. Twoja dobrowolna zgoda [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO].
 5. Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO].
 6. Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu korespondencji, w tym udzielenia odpowiedzi na kierowane wiadomości Użytkowników lub innych osób [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO].

§ 5 Okres przetwarzania danych osobowych

Dane Użytkownika będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym: 

 1. upłynie okres konieczny do realizacji i rozliczenia zawartej Umowy lub wygaśnie zobowiązanie do zachowania poufności (jeśli podpisano osobne oświadczenie);
 2. przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych  ustanie możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z  Umową zawartą za pośrednictwem Serwisu Internatowego przez którąkolwiek ze stron
 3. Użytkownik cofnie zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była podstawą przetwarzania danych osobowych;

- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej. 

§ 6 Sposób, cel przetwarzania Twoich danych osobowych

W celu przybliżenia i zrozumienia zasad i celów przetwarzania Twoich danych osobowych, poniżej prezentujemy usługi i funkcjonalności, które mogą wiązać się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.


1. Świadczenie Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Internetowego – Konto

Celem przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest umożliwienie skorzystania przez Ciebie z usług i funkcjonalności oferowanych w ramach Serwisu Internetowego. Na etapie rejestracji Konta wymagane jest podania przez Użytkownika danych identyfikujących, w tym danych kontaktowych (tj. w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres, a w przypadku prowadzenia przez Użytkownika przedsiębiorstwa również numeru NIP oraz firmy). Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do założenia Konta. Podanie przez Użytkownika większego zakresu danych osobowych niż niezbędne do utworzenia i obsługi Konta jest dobrowolne.

Z biegiem czasu oraz w związku z korzystaniem przez Użytkownika z funkcjonalności Serwisu Internetowego będziemy gromadzić informacje na Twój temat, które będą dotyczyć podanych przez Ciebie dobrowolnie informacji, takich jak:

• adresy doręczeń dla złożonych Zamówień;

• historia i szczegóły realizowanych Zamówień;

• Twoje rachunki (faktury, paragony oraz inne dowody księgowe);

• bony rabatowe / promocyjne, które uzyskasz w związku z realizowanymi Zamówieniami;

• Twoje listy życzeń - dotyczące naszych Produktów;

• informacje o zapisanych kartach płatniczych (logo, marka karty, numer karty, data rejestracji), które możesz dodać do swojego konta aby usprawnić proces zakupowy.

Kiedy zarejestrujesz Konto zobowiązujemy się do dostarczenia Tobie usług i funkcjonalności Serwisu Internetowego. Tym samym dochodzi do zawarcia Umowy o Świadczenie Usług na podstawie przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (zawarcie i realizacja Umowy o Świadczenie Usług lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy o Świadczenie Usług na warunkach określonych w Regulaminie). 

Twoje dane będziemy przechowywać przez czas trwania Umowy o Świadczenie Usług, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Terminy przedawnień roszczeń wynikają z Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej jest to 6 lat, a dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 3 lata.

Podanie Twoich danych osobowych na tym etapie jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi korzystanie z funkcjonalności naszego Serwisu dostępnych dla zarejestrowanych Użytkowników.


2. Zawieranie Umów Sprzedaży za pośrednictwem Serwisu Internetowego

Celem przetwarzania danych osobowych jest umożliwienie Tobie składania i realizowania Zamówień za pośrednictwem naszego Serwisu Internetowego. Składając i potwierdzając Zamówienie dochodzi do zawarcia między nami Umowy Sprzedaży na odległość. Tym samym podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (zawarcie i realizacja umowy).

Na tym etapie będziemy potrzebować Twoich podstawowych danych personalnych, opcjonalnie danych Twojej firmy, danych adresowych oraz numeru telefonu (na potrzeby realizacji dostawy zamówionych Produktów przez współpracujące z nami firmy kurierskie). Dodatkowo będziemy przetwarzać dotyczące Ciebie informacje płatnicze jak numer rachunku bankowego lub numer karty płatniczej lub innej usługi płatniczej, którą wybierzesz jako sposób zapłaty. 

Administrator przechowuje Twoje przez czas niezbędny do realizacji zamówienia i realizacji Umowy Sprzedaży, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej Umowy Sprzedaży. Roszczenia z Umowy Sprzedaży, co do zasady, przedawniają się na zasadach ogólnych przewidzianych w art. 118 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. 6 lat, a dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 3 lat), zastrzeżeniem przepisu art. 554 KC, który przewiduje 2 letni termin przedawnienia roszczeń z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy.

Ponadto, Administrator przechowuje Twoje dane podatkowe przez okres 5 lat od zakończenia roku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Dane finansowe, zawarte w dokumentach księgowych przechowywane są przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą – zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Podanie Twoich danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia Umowy Sprzedaży i realizacji zamówienia.


3. Obsługa uprawnień Użytkowników, rękojmia, gwarancja i prawa odstąpienia od Umowy

Celem przetwarzania danych osobowych jest umożliwienie Tobie korzystania z uprawnień przyznanych przepisami prawa, w tym z tytułu rękojmi, prawa do odstąpienia od Umowy, czy realizacji uprawnień z gwarancji – jeżeli taka zostanie udzielona na oferowane Produkty. Składając reklamacje lub oświadczenie o odstąpieniu od Umowy realizujesz przysługujące Tobie uprawnienia wynikające odpowiednio z przepisów prawa lub zawartej Umowy. Tym samym podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO lub art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obsługa uprawnień wynikających z zawartej Umowy lub przepisów prawa).

Na tym etapie będziemy potrzebować Twoich podstawowych danych personalnych, opcjonalnie danych Twojej firmy, danych adresowych oraz numeru telefonu (na potrzeby realizacji dostawy Produktów – jeżeli reklamacja zostanie uznana, przez współpracujące z nami firmy kurierskie). W tym miejscu będziemy potrzebować od Ciebie informacji o tym co stanowi podstawę do składania reklamacji lub zwrotu zakupionego towaru.

Dodatkowo będziemy przetwarzać dotyczące Ciebie informacje płatnicze jak numer rachunku bankowego lub numer karty płatniczej lub innej usługi płatniczej, którą wybierzesz jako sposób zapłaty na potrzeby zwrotu zapłaconych środków, jeżeli nie będziesz zainteresowany nowym Produktów, a zdecydujesz się na zwrot zapłaconych środków. 

Podanie Twoich danych osobowych na tym etapie jest dobrowolne, jednak brak ich podania może uniemożliwić lub znacznie utrudnić realizację Twoich praw. Skutkiem tego będzie znaczne utrudnienie obsługi Twoich żądań lub pozostawienie ich bez rozpoznania.


4. Formularz kontaktowy

W ramach Serwisu Internetowego udostępniono formularze kontaktowe, które zapewniają możliwość skontaktowania się z Administratorem, w każdej sprawie dotyczącej naszej działalności. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do kontaktu i udzielenia odpowiedzi na zapytanie, w szczególności: adres e-mail. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania.

 

Celem przetwarzania danych osobowych jest umożliwienie Tobie kontaktu z Administratorem, w każdej sprawie, która dotyczy naszej działalności oraz udzielenie odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Tym samym podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci udzielania odpowiedzi na kierowane wiadomości Klientów lub innych osób). Dane dot. sprawy, którą do nas kierujesz. Ich zakres będzie każdorazowo różny w zależności od rodzaju sprawy.

 

Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.


5. Newsletter

Celem przetwarzania danych osobowych jest umożliwienie skorzystania przez Ciebie z usługi naszego Serwisu Internetowego o nazwie „Newsletter”, która polega na przesyłaniu Tobie na wskazany adres poczty elektronicznej tzw. informacji handlowych związanych z prowadzoną działalnością przez Administratora, o nowościach, czy promocjach w Serwisie. Na tym etapie będziemy potrzebować jedynie Twojego adresu e-mail.

 

Klikając w przycisk „Zapisz się” po podaniu wymaganych danych osobowych na naszym Serwisie Internetowym wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych. Tym samym podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda wyrażona poprzez wyraźne działanie potwierdzające, tj. poprzez naciśnięcie przycisku „Zapisz się”).

Oznacza to, że podając swój adres e-mail oraz naciskając przycisk „Zapisz się” wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w związku z czym będziemy mogli przesyłać Tobie informacje handlowe i marketingowe w ramach usługi Newsletter. Twoja zgoda nie ma charakteru pisemnego oświadczenia (tradycyjnej zgody), a przybiera formę wyraźnego działania potwierdzającego. Pamiętaj, że zawsze posiadasz uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

 

Twoje dane będziemy przechowywać do momentu wypisania się przez Ciebie z usługi Newsletter. Wypisanie się z usługi Newsletteru (tym samym wycofanie udzielonej zgody), jest możliwe poprzez kliknięcie linku „Wypisz mnie z Newslettera”, który znajduje się na końcu każdej przesyłanej przez nas wiadomości o charakterze informacji handlowej lub korzystając z formularza kontaktowego.

 

Podanie Twoich danych osobowych na tym etapie jest dobrowolne, jednak brak ich podania może uniemożliwić realizację usługi Newsletter. Skutkiem tego będzie brak możliwości otrzymania informacji w ramach usługi Newsletter.

 

§ 7 Działania marketingowe

W związku z prowadzonymi działaniami marketingowymi możemy, w oparciu o Twoją zgodę [tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO]  przetwarzać informacje pomagające nam dopasować reklamy i treści do Twoich preferencji i oczekiwań, w tym m.in. w związku z wyświetlaniem reklamy behawioralnej. W tym celu mogą być przetwarzane m.in. adres IP, dane pochodzące z plików cookies, czy też informacje o Twoim ruchu w Serwisie, w tym o przeglądanych Produktach  i Twoich preferencjach w tym zakresie.

§ 8 Odbiorcy danych i odwołania do innych stron internetowych

 1. Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane dane Użytkowników np.:
 1. dostawca systemu do realizacji płatności elektronicznych;
 2. hostingodawca i administrator serwera; 
 3. biuro księgowe; 
 4. kancelarie prawne w przypadku, jeśli jest to niezbędne do zapewnienia zgodności z prawem lub ustanowienia, wykonywaniu lub obrony przed roszczeniami;
 5. podmioty realizujące bieżącą obsługę Serwisu; 
 6. ___________________ (proszę wypisać inne kategorie odbiorców jeżeli występują). 
 1. Administrator może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez Administratora lub udziału w badaniach naukowych przynoszących szeroko rozumianą korzyść społeczną.
 2. W celu realizacji transakcji Administrator może udostępnić dane osobowe Użytkowników podmiotom świadczącym usługi dla Administratora które przetwarzają te dane w imieniu Administratora w celu realizacji umowy, z zachowaniem właściwych środków bezpieczeństwa.
 3. Administrator zwraca uwagę, że w ramach Serwisu Internetowego mogą znajdować się łącza do innych stron internetowych i serwisów, które stanowią usługę świadczoną przez podmioty trzecie i tym samym znajdują się poza kontrolą Administratora. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za stosowane przez te witryny praktyki w zakresie ochrony danych osobowych, dlatego też rekomendujemy Użytkownikom zapoznanie się z treścią oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach partnerskich, szczególnie jeśli gromadzą one dane osobowe.

§ 9 Przysługujące prawa

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

 1. prawo do cofniecie wyrażonej zgody, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w sytuacji gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu; 
 3. prawo dostępu do Twoich danych osobowych;
 4. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych;
 5. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane lub są wykorzystywane niezgodnie z prawem albo w konkretnym przypadku istnieje prawny obowiązek ich usunięcia;
 6. prawo przenoszenia danych w przypadkach określony w art. 20 RODO;
 7. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (wówczas dane będą jedynie przechowywane) – gdy: 
 • kwestionujesz prawidłowość danych,
 • uważasz, że przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiasz się ich usunięciu (żądając w zamian ograniczenia ich przetwarzania); 
 • dane nie są potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • gdy wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania do czasu jego rozpoznania. 
   

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w § 1 powyżej). Będziemy wnikliwie weryfikować prośby, żądania lub sprzeciwy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Informujemy jednocześnie, że prawa te nie mają charakteru bezwzględnego, gdyż przepisy pozwalają na ich nieuwzględnienie w określonych sytuacjach. 

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

§ 10 Logi Serwera

 1. Korzystając z Serwisu gromadzone są tzw. logi serwera www, czyli zapisy dotyczące niektórych parametrów użytkowników zyskujących dostęp do Serwisu.
 2. Logi zawierają w szczególności takie dane jak adres IP urządzenia, czas zdarzenia, dane o pobieranym zasobie, referer, user agent, cookie.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami korzystającymi z Serwisu i są wykorzystywane jako materiał pomocniczy służący do celów administracyjnych. Ponadto, ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

§ 11 Bezpieczeństwo i zasady odpowiedzialności

 1. Administrator wdrożył racjonalne, adekwatne środki biznesowe, ekonomiczne, fizyczne, techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych przeciwko przypadkowemu lub nielegalnemu zniszczeniu lub przypadkowej utracie, zmianie, niedozwolonemu ujawnieniu lub uzyskaniu dostępu oraz wszelkim innym formom nielegalnego przetwarzania.
 2. Administrator wdrożył stosowne polityki i procedury ochrony danych osobowych oraz infrastruktury informatycznej.
 3. Administrator zarządza danymi osobowymi zgodnie z wewnętrznie przyjętymi wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

 

§ 12 Przekazywanie danych osobowych do poza EOG

Administrator informuje, że Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejki Obszar Gospodarczy.

 

§ 13 Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany i profilowanie

Administrator, w celu stworzenia Twojego profilu dla celów marketingowych oraz kierowania do Ciebie marketingu bezpośredniego dostosowanego do Twoich preferencji, będzie przetwarzał Twoje dane osobowe (związane z Twoją aktywnością na naszym Serwisie w sposób zautomatyzowany), w tym także w formie profilowania.

Wynikiem  profilowania będzie:

 • określanie Twojego zainteresowania Produktami oferowanymi przez Administratora;
 • badanie rynku oraz Twoich zachowań i preferencji;
 • określanie kierunków i działań niezbędnych dla polepszenia jakości naszych usług oraz produktów oferowanych w ramach Serwisu Internetowego.

 

Powyższe działania, nie będą jednak wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych, ani w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Jedyną konsekwencją dla Ciebie będzie wyświetlanie lub przesyłanie powiadomień, komunikatów lub prowadzenie przez automatyczny mechanizm innych działań informacyjnych / marketingowych dopasowanych do Twoich zainteresowań. Jeżeli zrezygnujesz (blokując możliwość zapisywania naszych plików cookies na swoim urządzeniu) z profilowania nie spotkają Ciebie żadne negatywne konsekwencje. Reklamy oraz inne informacje o charakterze marketingowym będą publikowane w dalszym ciągu, jednak będą one w mniejszym stopniu dopasowane do Ciebie.

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Na zmiany w Polityce Prywatności Serwisu Internetowego może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu Internetowego.
 2. Zmiany Polityki Prywatności obowiązują od daty ich publikacji.

 

Polityka Prywatności BuyPV do pobrania znajduje się tutaj

Forgot your password? Register
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl