Jesteś instalatorem? Nie czekaj! Załóż konto i otrzymaj dodatkowy rabat 5 procent na produkty. Już teraz sprawdź ofertę na produkty SOLAX POWER i moduły JA SOLAR!
Regulamin konkursu

 

REGULAMIN KONKURSU

„LATO OKAZJI z BuyPV”

 

1. Organizator i czas trwania Konkursu

a) Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady konkursu („Konkurs”), prawa i obowiązki organizatora oraz zdefiniowanych poniżej Uczestników Konkursu.
b) Organizatorem Konkursu jest BuyPV sp. z o.o. ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, KRS: 0000446525 oznaczenie sądu rejestrowego: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, wysokość kapitału zakładowego: 504.000,00 zł („Organizator”, „BuyPV”).
c) Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w dniach 1.08.2022 – 31.10.2022.
d) Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie:
- najlepszych wyników sprzedażowych Organizatora na rzecz jednej osoby;
- najciekawszych i najbardziej pomysłowych, w subiektywnej ocenie Organizatora, treści konkursowych powstałych w wykonaniu Zadania Konkursowego 2 („Praca Konkursowa”).
e) Konkurs prowadzony jest w celu promocji Organizatora.
f) Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu przez Organizatora stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
g) Regulamin wraz z informacją, o której mowa w lit. f powyżej, został udostępniony publicznie oraz jest zawsze dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.

 

2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

a) W Konkursie może wziąć udział każda osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych prowadząca działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży i montażu systemów grzewczych i fotowoltaicznych dokonująca zakupu u Organizatora (buypv.eu), która dokonała zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie u Organizatora, tj. dokonała rejestracji na stronie www.konkurs.buypv.eu w czasie trwania Konkursu („Uczestnik”). 

b) Organizator umożliwia dwa warianty udziału w Konkursie:
- w „Wariancie 1” Uczestnik powinien dokonać w czasie trwania Konkursu zakupu urządzenia u Organizatora, jego instalacji oraz zgłoszenia ich dokonania na dedykowanej stronie internetowej, o której mowa w lit a powyżej („Zadanie Konkursowe 1”). Uczestnik może dokonać nieograniczonej ilości takich zgłoszeń. Zwycięzcą Konkursu w „Wariancie 1” zostanie Uczestnik, który najlepiej wykonał Zadanie Konkursowe 1, czyli zakupił u Organizatora urządzenia o łącznej największej wartości netto.
- w „Wariancie 2” Uczestnik powinien dokonać w czasie trwania Konkursu zakupu urządzenia u Organizatora o wartości minimum 1000 zł netto, dokonać jego zgłoszenia na dedykowanej stronie internetowej, o której mowa w lit a powyżej, zrobić sobie zdjęcie przy swojej pracy oraz odpowiedzieć na jedno z pytań: „Co daje Ci najwięcej satysfakcji w pracy?” lub „Co sprawia Ci największą radość w pracy?” („Zadanie Konkursowe 2”). Zwycięzcą Konkursu w „Wariancie 2” zostanie trzech Uczestników, którzy najlepiej rozwiązali Zadanie Konkursowe 2, tj. ich Prace Konkursowe były najciekawsze, najbardziej oryginalne i najbardziej pomysłowe oraz najlepiej oddające charakter Konkursu i jego tematykę.

c) Uczestnik może zgłosić swój udział w Konkursie w Wariancie 1, w Wariancie 2 lub w obu Wariantach. Każdy zwycięzca Konkursu może otrzymać tylko jedną Nagrodę w ramach Konkursu. W przypadku zwycięstwa w Wariancie 1, zwycięski Uczestnik nie może zostać zwycięzcą Wariantu 2.
d) W Konkursie nie mogą brać udziały osoby, które są pracownikiem, współpracownikiem, lub zleceniobiorcą Organizatora, w tym członkiem organów Organizatora, oraz członkowie ich rodzin.
e) Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu przez Uczestnika, a także zapoznanie się przez Uczestnika z Polityką Prywatności.
f) Zgłoszeniem konkursowym mogą być objęte tylko urządzenia zakupione bezpośrednio u Organizatora przez Uczestnika. Uwaga: urządzenia zakupione poza oficjalnym kanałem dystrybucji Organizatora nie będą rejestrowane w Konkursie.

 

3. Zasady Konkursu

a) Uczestnik może zgłosić wyłącznie swój udział w Konkursie. Zadania Konkursowe mogą być rozwiązywane wyłącznie osobiście i indywidualnie przez Uczestnika.
b) Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.
c) Prawo do Nagrody jest niezbywalne.
d) Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie komisja konkursowa powołana przez Organizatora. Komisja w szczególności ocenia wykonane zadania konkursowe oraz wyłania zwycięzców Konkursu. Komisja podejmuje działania zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, w szczególności czuwa nad prawidłowością przebiegu procedury konkursowej, wyłania zwycięzców Konkursu i decyduje o przyznaniu Nagród. Komisja dysponuje pełną swobodą w podejmowaniu decyzji opisanych w niniejszym ustępie, a w szczególności może przyjąć kryteria wyboru Pracy Konkursowej oparte na subiektywnych odczuciach.
e) Zakazane jest zgłaszanie Prac Konkursowych o charakterze bezprawnym lub niezgodnych z Regulaminem Konkursu; w szczególności zakazane jest zgłaszanie Prac Konkursowych o charakterze erotycznym, pornograficznym, powszechnie uznawanych za wulgarne, obraźliwe lub obsceniczne, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażające godność lub uczucia innych osób (w tym religijne i polityczne), jak również o charakterze reklamowym, komercyjnym czy promocyjnym oraz prac naruszających prawa autorskie.
f) W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osoby trzecie z roszczeniem związanym z naruszeniem praw autorskich do utworów wykorzystanych przez Uczestników podczas tworzenia Pracy Konkursowej, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora od obowiązku świadczenia na rzecz osób trzecich jakichkolwiek świadczeń związanych z naruszeniem praw autorskich i pokryć roszczenia tych osób trzecich w pełnej ich wysokości, na każde żądanie Organizatora.
g) W przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Organizator ma prawo zdyskwalifikować tego Uczestnika od udziału w Konkursie. Weryfikacja zachowania Uczestnika przez Organizatora może mieć miejsce nie tylko w trakcie trwania Konkursu, ale także w trakcie jego przygotowania i po jego zakończeniu, pod warunkiem, że zachowanie Uczestnika jest związane z Konkursem.
h) Organizator nie dokonuje merytorycznej weryfikacji Prac Konkursowych pod kątem ich zgodności z Regulaminem lub przepisami obowiązującego prawa.

 

4. Nagrody

a) Nagrodami w Konkursie („Nagroda”) są:
- w Wariancie 1 – voucher na zakupy u Organizatora na kwotę 5000 netto dla najlepszego Uczestnika, który zostanie skompensowany (korekta do ostatniej faktury zakupowej Uczestnika konkursu) ;
- w Wariancie 2 – nagroda rzeczowa – voucher wakacyjny na 7- dniowy pobyt o wartości 2093 zł w apartamencie, w wybranej lokalizacji nadmorskiej sieci hoteli tygodniowy w sieci hoteli Holiday Park & Resort oraz rabat w wysokości 5 % (nie więcej niż 2000 zł netto) na kolejne zakupy u Organizatora przy zakupie o wartości min. 1000 zł netto, dla trzech najlepszych Uczestników
b) Zwycięzcy zostaną powiadomieni o zwycięstwie za pośrednictwem wiadomości email oraz telefonicznie w terminie 14 dni od zakończenia Konkursu.
c) W przypadku braku możliwości kontaktu ze zwycięzcą, Nagroda przypada kolejnemu najlepszemu Uczestnikowi wskazanemu przez komisję.
d) Nagrody zachowują swoją ważność przez okres 60 dni od momentu ich wydania.
e) Fundatorem Nagród w Konkursie jest Organizator.
f) Nagrody nie podlegają wymianie, zamianie, w tym w szczególności nie podlegają wymianie na gotówkę. Prawo do Nagrody przysługujące zwycięzcy Konkursu nie jest zbywalne.

 

5. Reklamacje

a) Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy mogą zgłaszać w szczególności na piśmie na adres Organizatora.
b) Prosimy, aby Reklamacje możliwie zawierały imię i nazwisko, dane kontaktowe Uczestnika oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny uzasadniającej złożenie reklamacji.
c) Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.
d) O decyzji w przedmiocie Reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony na trwałym nośniku, np. pisemnie za pośrednictwem poczty lub pocztą elektroniczną, w zależności od tego, w jaki sposób reklamacja została przesłana do Organizatora.

 

6. Licencja

a) Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie tak wypełnione formularze zgłoszeniowe, których wykorzystanie przez Organizatora zgodnie z Regulaminem jest zgodne z obowiązującymi przepisami i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności autorskich praw majątkowych i osobistych. Z chwilą przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu, Organizator nabywa nieodpłatną, niewyłączną licencję oraz nieodpłatne zezwolenia i zgody, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na korzystanie z Pracy Konkursowej w tym utrwalonego na niej wizerunku Uczestnika i ewentualnie innych osób, według uznania Organizatora, na wszystkich istniejących polach eksploatacji, w szczególności poprzez publiczne udostępnianie Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym rozpowszechnianie w Internecie na portalach społecznościowych na profilach Organizatora i innych powiązanych z nimi stronach, a także na wykonywanie praw zależnych do Pracy Konkursowej, w celach koniecznych do prawidłowego wykonania Regulaminu.
b) Organizator będzie uprawniony w szczególności do korzystania z Pracy Konkursowej na następujących polach eksploatacji
- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową oraz multimedialną, niezależnie od standardu, systemu, formatu, na dowolnym nośniku, w tym w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości i formie;
- w zakresie rozpowszechniania Prac Konkursowych, w całości lub w części – publiczne wykonanie, wystawienie, odtworzenie, nadawanie, i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Prac Konkursowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w tym rozpowszechnianie w Internecie;
- wprowadzanie Prac Konkursowych w całości lub części do sieci teleinformatycznych, telekomunikacyjnych, komputerowych, w tym do sieci Internet oraz do innych sieci, bez ograniczenia, wprowadzanie Prac Konkursowych w całości lub w części do pamięci komputerów oraz przetwarzanie w pamięci komputerów, bez ograniczenia;
- dokonywanie modyfikacji, skracanie, dekompozycja Prac Konkursowych na dowolnym nośniku i rozpowszechnianie takich zmian
c) Licencja obejmuje prawo do udzielania dalszych licencji (sublicencji), w szczególności Organizator ma prawo przeniesienia uzyskanych praw, zezwoleń i upoważnień na inne podmioty według własnego uznania, bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.
d) Z chwilą udzielenia licencji Uczestnik zobowiązuje się wobec Organizatora do powstrzymania się od wykonywania autorskich praw osobistych oraz nadzoru autorskiego względem utworu. Uczestnik zezwala Organizatorowi i podmiotom upoważnionym do tego przez Organizatora na przeróbki, adaptacje, zmianę, tłumaczenie i inne dostosowywanie Pracy Konkursowej do potrzeb Organizatora.
e) Organizator nie jest zobowiązany do publikowania treści Prac Konkursowych, a odmowa rozpowszechniania nie wymaga uzasadnienia.
f) Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy nie bierz udziału w Konkursie.

 

7. Postanowienia końcowe

a) Uczestnicy mogą kontaktować się w sprawach dotyczących Konkursu z przedstawicielami Organizatora e-mailem pod adresem info@buypv.eu . Zapytania mogą dotyczyć w szczególności informacji o przekazaniu nagrody pieniężnej, informacji o wysokości dodatkowych rabatów i ich wykorzystania w kolejnych zakupach.
b) W wypadku wystąpienia w okresie trwania Konkursu siły wyższej mającej wpływ na przeprowadzenie Konkursu w sposób częściowy lub całkowity, Organizator zastrzega sobie prawo do częściowego lub całkowitego odwołania Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu obowiązywania Konkursu, w tym skrócenia czasu jego trwania. Uczestnicy zostaną powiadomieni o takiej zmianie w sposób przewidziany dla informowania o wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu.
c) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania Konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu będą obowiązywały po upływie 7 dni od dnia zawiadomienia Uczestników w formie e-mail. 
d) Organizator pokrywa wartość podatku dochodowego od osób fizycznych należny z tytułu wygranej.
e) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przekazaniu Nagrody wynikłe z przyczyn od niego niezależnych.
f) Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
g) Prawem właściwym dla Konkursu jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy właściwe dla siedziby Organizatora.

 

Załączniki:

  • Polityka Prywatności - Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe

 

 

Polityka Prywatności - Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe

 

Konkurs

Ponieważ podałaś/eś nam swoje dane osobowe zgłaszając swój udział w Konkursie, poniżej informujemy co z nimi robimy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

W razie pytań lub uwag prosimy o kontakt z info@buypv.eu

 

I. Jakie dane osobowe zbieramy i jaki jest cel oraz podstawa prawna ich przetwarzania?

Zakres danych osobowych jakie przetwarzamy obejmuje informacje, które podajesz w zgłoszeniu konkursowym. Nie masz obowiązku podania danych, przy czym ich brak uniemożliwi wzięcie udziału w Konkursie. Możemy przetwarzać informacje na temat Twojego udziału w Konkursie (np. zajęte miejsce). Przetwarzamy również dane niezbędne do rozliczeń podatkowych, jeśli otrzymałaś/eś nagrodę (jesteś zobowiązany do podania nam tych danych).

 

Dane te są zbierane w celu organizacji, rozliczenia oraz realizacji Konkursu, a także w celach promocyjnych Organizatora.

 

Podstawą prawną w zakresie związanym z Twoim uczestnictwem w Konkursie jest zawarcie i wykonanie umowy (regulaminu) (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie promocji Organizatora, obrony przed ewentualnymi roszczeniami i w celach statystycznych– nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W zakresie niezbędnych rozliczeń, w tym podatkowych i także ew. archiwizacji z tym związanej, działamy na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 

II. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane jako Uczestnika Konkursu przetwarzane będą przez okres niezbędny dla prawidłowej realizacji i rozliczenia Konkursu, a w celach promocyjnych do czasu rezygnacji przez Ciebie z przetwarzania danych w tym celu.

 

Twój wizerunek w ramach Prac Konkursowych może zostać opublikowany w Internecie (np. na portalach społecznościowych na naszych profilach i powiązanych z nimi), a w związku z tym być dostępne w tym medium bezterminowo.

 

Okres przetwarzania może jednak ulec wydłużeniu w przypadku ewentualnych roszczeń, w szczególności o terminy ich przedawnienia, sporów lub jeśli będą tego od nas wymagały przepisy prawa.

 

III. Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

Do Twoich danych osobowych dostęp uzyskają wyłącznie odpowiednio upoważnieni pracownicy lub współpracownicy BuyPV, partnerzy, doradcy lub audytorzy – w zakresie w jakim jest to niezbędne do wykonywania ich obowiązków. Twoje dane mogą np. zostać przekazane dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, innym podmiotom, które technicznie lub organizacyjnie pomagają nam prowadzić Konkurs, w tym komunikację z uczestnikami etc.

 

W każdym przypadku przekazywania danych osobowych poza EOG, BuyPV stosuje wymagane zabezpieczenia, w tym standardowe klauzule ochrony danych przyjęte na mocy decyzji Komisji Europejskiej. Możesz otrzymać kopię stosowanych przez nas zabezpieczeń dotyczących transferu danych osobowych do państwa trzeciego kontaktując się z nami.

 

W przypadku opublikowania Twoich danych w Internecie (np. na portalach społecznościowych), katalog odbiorców tych danych będzie nieograniczony.

 

Możemy też być zobowiązani – jeśli istnieje ku temu podstawa prawna – do udzielenia określonych informacji organom władzy publicznej, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub w celach podatkowych.

 

IV. Dane administratora danych

BuyPV sp. z o.o. ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, KRS: 0000446525 oznaczenie sądu rejestrowego: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, wysokość kapitału zakładowego: 504.000,00 zł

 

V. Twoje prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych

Dostęp do danych – możesz zwrócić się do nas o informację, jakie dane osobowe przetwarzamy na Twój temat.

Sprostowanie danych – masz prawo do żądania sprostowania danych, które są/staną się nieprawidłowe albo niekompletne.

Odwołanie zgody – zgodę na przetwarzanie Twoich danych możesz odwołać w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Usunięcie danych – w pewnych sytuacjach, jeśli chcesz, aby dane zostały usunięte, RODO przyznaje Ci tzw. prawo do bycia zapomnianym.

Ograniczenie przetwarzania – w pewnych sytuacjach możesz żądać abyśmy ograniczyli nasze działania co do zasady wyłącznie do przechowywania informacji na Twój temat.

Przenoszenie danych – masz prawo do otrzymania Twoich danych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego, a także do ich przesłania innemu administratorowi.

Sprzeciw – w określonych sytuacjach przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, np. z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją możesz sprzeciwić się operacjom, które wykonujemy, gdy opieramy nasze przetwarzanie na naszym prawnie uzasadnionym interesie

Gdy pomimo wniesienia przez Ciebie sprzeciwu dojdziemy do wniosku, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, będziemy nadal przetwarzać Twoje dane objęte sprzeciwem w niezbędnym zakresie.

Zawsze bez powodu możesz sprzeciwić się przetwarzaniu w celu marketingu bezpośredniego. Jeżeli wniesiesz taki sprzeciw – Twoich danych nie wolno nam już przetwarzać w tym celu.

Skarga do organu nadzorczego – przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowy opis procedury wnoszenia skargi dostępny jest pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155. Listę lokalnych organów nadzorczych w UE wraz z ich danymi kontaktowymi możesz znaleźć pod adresem: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

 

Oczywiście jeśli masz uwagi odnośnie tego, jak działamy, zachęcamy Cię w pierwszej kolejności do kontaktu z nami.

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Wersje językowe
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl