Jesteś instalatorem? Nie czekaj! Załóż konto i otrzymaj dodatkowy rabat 5 procent na produkty. Już teraz sprawdź ofertę na produkty SOLAX POWER i moduły JA SOLAR!
Regulamin konkursu Buy PV „DLA INSTALATORA”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu „DLA INSTALATORA”, zwany dalej „Konkursem”, oraz fundatorem Nagrody w Konkursie jest BUY PV sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Puławskiej 2 wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000446525, NIP: 9930651788, REGON:122762008KRS, kapitał zakładowy 504 000 ZŁ, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs organizowany jest na terytorium Polski i jest dedykowany monterom, instalatorom i właścicielom firm, zajmujących się instalacjami fotowoltaicznymi .

3. Konkurs jest organizowany w okresie od 27 lutego 2023 r. godz. 08:00:00 do 12 marca 2023 r. godz. 23:59:59.

§ 2 UCZESTNICY I ZASADY KONKURSIE

1. Konkurs skierowany jest do osób :
a. posiadających pełną zdolność do czynności prawnych;
b. które mają miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu w Polsce;
c. wykonują działalność zawodową, związaną z montażem, instalacją lub handlem instalacjami fotowoltaicznymi; zwani dalej każdy indywidualnie „Uczestnikiem”.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz przedstawiciele, w tym przedstawiciele handlowi Organizatora, a także członkowie rodzin wymienionych osób. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3. By wziąć udział Konkursie Uczestnik zobowiązany jest:
a. Przesłać przez formularz dostępny na stronie https://my.forms.app/buypve/formularz 1-5 zdjęć, przedstawiających instalację fotowoltaiczną, z której wykonania Uczestnik jest najbardziej dumny. Z zastrzeżeniem, że może to być zarówno instalacja w gospodarstwie domowym Uczestnika lub u Klienta od 27 lutego 2023 r. godz. 08:00:00 do 12 marca 2023 r. godz.23:59:59.
b. Wyrazić zgodę na kontakt telefoniczny lub mailowy ze strony przedstawiciela handlowego Buy PV, w celu poznania oferty handlowej Organizatora.

4. Komisja konkursowa, złożona z 3 (trzech) osób – przedstawicieli Organizatora, wybierze

3 (trzy) najlepsze Prace konkursowe, wyróżnione z uwagi na ich oryginalność, estetykę, funkcjonalność przedstawionych rozwiązań, w terminie do 19 marca 2023 r. Prace konkursowe zostaną wskazane w Protokole Konkursowym w kolejności od najlepszej i zostaną uhonorowane następującymi nagrodami:

a. Nagrodą I stopnia dla Uczestnika, który zajmie pierwsze miejsce w Konkursie (zwany dalej „Laureatem Konkursu 1”);
b. Nagrodą II stopnia dla dwóch Uczestników konkursu, którzy zajmą odpowiednio drugie i trzecie miejsce w Konkursie, (zwani dalej „Laureatami Konkursu 2”);

5. Uczestnicy wybrani przez komisję konkursową otrzymają od Organizatora w terminie do 13 marca 2023 r. wiadomość mailową, na adres podany w formularzu na stronie https://my.forms.app/buypve/formularz, w której zostaną poinformowani o przyznanej Nagrodzie oraz poproszeni o podanie danych niezbędnych do wydania Nagrody, w tym imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail, adres, na który ma zostać dostarczona Nagroda.

6. Uczestnik zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na wiadomość, o której mowa w pkt

5 powyżej, w terminie 3 dni roboczych. Brak odpowiedzi może spowodować, że Nagroda nie będzie mogła zostać wydana Uczestnikowi i pozostanie do dyspozycji Organizatora, który przyzna ją innemu Uczestnikowi biorąc pod uwagę kryteria, o których mowa w pkt 4 powyżej.

7. Wzięcie udziału w Konkursie jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu, w tym zasad przetwarzania danych osobowych, o których mowa w § 6 Regulaminu.

8. Uczestnik podlega dyskwalifikacji i wykluczeniu z udziału w Konkursie w przypadku, jeżeli swoim działaniem narusza postanowienia Regulaminu – w tym publikuje treści zawierające loga lub jakiekolwiek oznaczenia innych przedsiębiorców, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego. W takim przypadku Uczestnik traci również prawo do Nagrody.

§ 3 NAGRODY W KONKURSIE

1. Organizator przewidział 1 (jedną) Nagrodę I stopnia dla Laureata Konkursu 1 w postaci Vouchera na 7-dniowy pobyt w hotelu o wartości do 2093 zł, w apartamencie w wybranej lokalizacji nadmorskiej sieci Holiday Park & Resort o wartości 2093 zł (dwa tysiące dziewięćdziesiąt trzy złote) brutto.

2. Organizator przewidział 2 (dwie) Nagrody II stopnia dla dwóch Laureatów Konkursu 2 w postaci boxa upominkowego Buy PV o wartości 100 zł (sto złotych) brutto każdy.

3. Voucher, po którym mowa w pkt. 1. niniejszego paragrafu obejmuje pobyt w obiekcie i korzystanie z dostępnych w nim atrakcji dla maksymalnie 3 osób dorosłych i jednego dziecka. Voucher można wykorzystać do 30.03.2027.

4. Szczegółowe zasady realizacji vouchera są przedstawione w załączniku (Regulamin HPI) stanowiącym integralną część niniejszego Regulaminu.

5. Nagrody dla Laureatów zostaną przesłane przesyłką kurierską na koszt Organizatora w terminie do 30 marca 2023 r.

6. Nagrody przewidziane w Konkursie nie podlegają wymianie na równowartość w pieniądzu ani na nagrodę innego rodzaju.

7. Uczestnik uprawniony do Nagrody nie może przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.

8. Nagroda zostaną wydane Uczestnikowi zgodnie z postanowieniami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

9. Do Nagrody zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości brutto Nagrody (w zaokrągleniu do pełnych złotych). Dodatkowa nagroda pieniężna, nie zostanie wydana Laureatowi Konkursu, lecz zostanie przeznaczona w całości na zapłatę zryczałtowanego podatku dochodowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w tym wydania Nagród, mogą być zgłaszane pisemnie, listem poleconym na adres: Buy PV Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa lub w formie wiadomości e-mail na adres: kontakt@buypv.eu w terminie do 30 maja 2023 r., z dopiskiem „Konkurs Buy PV „dla instalatora” – reklamacja”. O zachowaniu terminu do złożenia reklamacji decyduje data nadania listu poleconego zawierającego reklamacje.

2. Prawo złożenia reklamacji dotyczącej przebiegu Konkursu, w tym wydania Nagrody przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, jego dokładny adres korespondencyjny oraz opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi.

5. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres Uczestnika podany w reklamacji lub w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres, z którego Organizator otrzymał reklamację, w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 5 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone majątkowe prawa autorskie oraz osobiste prawa autorskie do Pracy Konkursowej. Uczestnik Konkursu zapewnia Organizatora, iż Praca konkursowa nie jest obciążona wadami prawnymi, a osoby trzecie nigdy nie zgłosiły jakichkolwiek roszczeń związanych z Pracą konkursową.

2. W przypadku, gdyby którekolwiek z powyższych oświadczeń Uczestnika okazało się nieprawdziwe (niezgodne z rzeczywistością), Uczestnik Konkursu zobowiązuje się ponieść wszelkie wynikające z tego konsekwencje, w tym w szczególności zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw autorskich (w tym praw zależnych) lub innych praw.

3. W zakresie w jakim Praca konkursowa stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych („u.p.a.”), w chwili dokonania zgłoszenia Pracy konkursowej, Uczestnik udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej i nieodpłatnej do Pracy Konkursowej (w całości lub w jakiejkolwiek części), bez ograniczeń terytorialnych, przez czas nieoznaczony, z prawem do udzielania sublicencji, na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zgłoszenia Pracy.

§ 6 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane Uczestników będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE na podstawie zgody udzielonej przez Uczestnika w związku z przystąpieniem do Konkursu w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym wydania Nagrody oraz rozpoznania ewentualnych reklamacji złożonych przez Uczestników w związku z udziałem w Konkursie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia.

2. Dane osobowe Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie lub złożyli reklamację w związku z udziałem w Konkursie, mogą być również przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych osobowych, tj. do celów archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, do celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f). rozporządzenia.

3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Promocją jest Buy PV Sp. z o.o. w Warszawie (ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, adres e-mail kontakt@buypv.eu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000446525, NIP: 9930651788, REGON:122762008KRS, kapitał zakładowy 504 000 ZŁ).

4. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych przez okres trwania Konkursu oraz okres konieczny do przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego i do czasu przedawnienia się roszczeń Uczestników Konkursie.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie, w tym złożenia reklamacji w związku z udziałem w Konkursie.

6. Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

7. Wobec danych osobowych Uczestników nie są podejmowane jakiekolwiek zautomatyzowane decyzje oraz nie są one przez administratora profilowane.

8. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

9. Administrator informuje również o prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego do spraw ochrony danych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika narusza przepisy prawa.

10. W celu wykonania swoich praw prosimy o skierowanie żądania na adres e-mail: kontakt@buypv.eu. Organizator ma prawo podjęcia działań zmierzających do zidentyfikowania Uczestnika przed przystąpieniem do realizacji jego praw.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy według właściwości ogólnej.

2. Prawem właściwym dla Konkursu oraz dla oceny praw i obowiązków Uczestników jest prawo polskie.

3. Zasady Konkursu określa wyłącznie Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny.

4. Integralną częścią Regulaminu jest załącznik nr 1 – Zasady realizacji Voucherów.

5. Regulamin dostępny jest w czasie trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora www.store.buypv.eu.

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Wersje językowe
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl