Jesteś instalatorem? Nie czekaj! Załóż konto i otrzymaj dodatkowy rabat 5 procent na produkty. Już teraz sprawdź ofertę na produkty SOLAX POWER i moduły JA SOLAR!
REGULAMIN KORZYSTANIA Z VOUCHERÓW FIRMOWYCH

Regulamin został sporządzony przez HOLIDAY PARK & RESORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Śremie (ul. Fryderyka Chopina 1J, 63100 Śrem), powiat ŚREMSKI, województwo WIELKOPOLSKIE, NIP: 7851800879, REGON: 363484979, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000596565.

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Voucherów firmowych w Ośrodkach Holiday Park & Resort i stanowi regulamin szczególny wobec Regulaminu Głównego określającego zasady funkcjonowania Ośrodków Wypoczynkowych i świadczenia usług hotelarskich, zasady dokonywania rezerwacji Miejsca noclegowego oraz zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną poprzez Serwis internetowy prowadzony pod adresem www.holidaypark.pl.

Wszelkie zwroty pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą mają znaczenie nadane im w § 1 Definicje. Ilekroć w postanowieniach niniejszego Regulaminu jakiekolwiek pojęcia zostały napisane z dużej litery, pojęciom tym nadano znaczenie nadane im w Regulaminie Holiday Park & Resort, chyba że określony termin został użyty w niniejszym Regulaminie w innym znaczeniu, co zostało wyraźnie zaznaczone w § 1 lub w treści.

§ 1 DEFINICJE

 1. Voucher firmowy morski/Voucher morski - papierowy voucher z indywidualnym unikalnym jednorazowym kodem uprawniającym do dokonania przez Odbiorcę jednej rezerwacji pobytu trwającego sześć dób hotelowych na terenie wybranego Ośrodka prowadzonego przez Holiday Park & Resort znajdującego się w nadmorskich miejscowościach, w cenie za cały pobyt 1 grosz brutto, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz w Regulaminie Holiday Park & Resort. Voucher firmowy nie obejmuje Usług Dodatkowych w rozumieniu Regulaminu Holiday Park & Resort i ulepszeń, w tym: usługi sprzątania, kosztów mediów, parkingu, dostarczenia ręczników oraz innych Usług Dodatkowych, których aktualne ceny oraz sposób rozliczania zawarte są w Regulaminie Holiday Park & Resort oraz Cenniku;
 2. Voucher firmowy górski/Voucher górski - papierowy voucher z indywidualnym unikalnym jednorazowym kodem uprawniającym do dokonania przez Odbiorcę jednej rezerwacji pobytu trwającego sześć dób hotelowych na terenie Ośrodka Holiday Park & Resort Ośrodku w Cieplicach, w cenie za cały pobyt 1 grosz brutto, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz w Regulaminie Holiday Park & Resort. Voucher firmowy nie obejmuje Usług Dodatkowych w rozumieniu Regulaminu Holiday Park & Resort i ulepszeń, w tym: usługi sprzątania, kosztów mediów, parkingu, dostarczenia ręczników oraz innych Usług Dodatkowych, których aktualne ceny oraz sposób rozliczania zawarte są w Regulaminie Holiday Park & Resort oraz Cenniku;
 3. Voucher firmowy – obejmuje Voucher firmowy górski i Voucher firmowy morski;
 4. Kod – ciąg znaków udostępniany Udostępniającemu po zawarciu Umowy i opłaceniu faktury, uprawniający do jednorazowego dokonania rezerwacji pobytu w Ośrodku w cenie 1 gorsz brutto (ilość udostępnianych kodów zależna jest od wartości zakupionego Pakietu voucherów firmowych);
 5. Holiday Park & Resort – HOLIDAY PARK & RESORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Śremie (ul. Chopina 1J, 63100 Śrem) wpisana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000596565, NIP: 7851800879, REGON: 363484979 (tj. Usługodawca);
 6. Holiday Park Invest - HOLIDAY PARK INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Poznaniu (ul. Kopanina 28/32, 60-105 Poznań) wpisana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000751051, NIP: 7792496717, REGON: 381427393 (tj. wyłączny dystrybutor Pakietów voucherów firmowych);
 7. Ośrodek w Cieplicach– Ośrodek Holiday Park & Resort Uzdrowisko Cieplice prowadzony przez Usługodawcę stanowiący ogrodzony kompleks Domków i Apartamentów wraz z infrastrukturą towarzyszącą znajdujący się przy ul. Dolnośląskiej 6, 58-560 Jelenia Góra – Uzdrowisko Cieplice Zdrój;
 8. Ośrodek nadmorski – Ośrodek Holiday Park & Resort prowadzony przez Usługodawcę stanowiący ogrodzony kompleks Domków i Apartamentów wraz z infrastrukturą towarzyszącą, znajdujący się w nadmorskich miejscowościach, tj. w: Pobierowie, Rowach, Mielnie, Ustroniu Morskim, Kołobrzegu, Niechorzu.
 9. Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z Voucherów firmowych;
 10. Regulamin Holiday Park & Resort – aktualny regulamin główny Holiday Park &

Resort zamieszczony na stronie internetowej holidaypark.pl/regulamin;

 1. Odbiorca – osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która otrzymała od Udostępniającego Voucher firmowy;;
 2. Udostępniający - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, która zawarła z Holiday Park Invest umowę zakupu Voucherów firmowych i która udostępnia taki Voucher firmowy;
 3. Kwota zabezpieczenia – kwota określona w cenniku usług przedstawionym w Serwisie Usługodawcy uiszczana w momencie dokonania rezerwacji w wysokości obowiązującej na dzień rezerwacji. Kwota zabezpieczenia w momencie Zameldowania przez Odbiorcę na zasadach określonych w Regulaminie Holiday Park & Resort zostanie zaliczona na poczet Kaucji i rozliczona zgodnie z Regulaminem Holiday Park & Resort.

§ 2 ZASADY OGÓLNE

 1. Udostępniający może przekazać Odbiorcy Voucher firmowy, na podstawie którego Odbiorca może dokonać jednorazowej rezerwacji w wybranym Ośrodku w okresie jego działania, w terminach określonych w § 3 ust. 2 Regulaminu, na zasadach określonych w Regulaminie i Regulaminie Holiday Park & Resort.
 2. Vouchery firmowe dostępne są w dwóch wariantach:
  1. DOMEK – Voucher uprawniający do pobytu trwającego 6 dób hotelowych na terenie Ośrodka w Domku, na zasadach określonych w Regulaminie Holiday Park & Resort,
  2. APARTAMENT – Voucher uprawniający do pobytu trwającego 6 dób hotelowych na terenie Ośrodka w Apartamencie, na zasadach określonych w Regulaminie Holiday Park & Resort.

Pobyt zarezerwowany z wykorzystaniem Vouchera firmowego musi mieć charakter ciągły (tj. trwać odpowiednio do sześciu dób hotelowych następujących po sobie) oraz musi być realizowany w jednym Ośrodku. w przypadku realizacji pobytu w okresie krótszym niż 6 dób hotelowych, Odbiorcy nie przysługuje jakakolwiek rekompensata za niewykorzystaną część pobytu. Ilość osób będących gośćmi Ośrodka podczas pobytu zarezerwowanego w ramach otrzymanego przez Odbiorcę Vouchera firmowego odpowiada ilości osób możliwych do zakwaterowania w obiekcie, zgodnie z Regulaminie Holiday Park & Resort.

 1. Vouchery firmowe ważne są 5 lat od daty zawarcia pomiędzy Holiday Park Invest a Udostępniającym umowy zakupu Voucherów firmowych. Oznacza to, że do wskazanego dnia pobyty zostaną w pełni zrealizowane pod rygorem utraty prawa do korzystania z nich. Udostępniający jest zobowiązany do poinformowania Odbiorcy o terminie ważności jego Vouchera oraz o wszelkich zasadach rezerwacji pobytu, w tym w szczególności wynikających z treści niniejszego Regulaminu. Holiday Park Invest oraz Udostępniający nie odpowiadają za przekazane Odbiorcy przez Udostępniającego informacje dotyczące powyższych kwestii.
 2. Rezerwacja pobytu może nastąpić najpóźniej przed upływem 2 lat od końca terminu ważności Vouchera firmowego, przy czym, rezerwacja pobytu na podstawie Vouchera firmowego po upływie 3 (słownie: trzech) lat jest możliwa, jednak Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak miejsc w Ośrodkach i skutki niewykorzystanego z tego powodu Vouchera.
 3. Warunkiem aktywacji Vouchera firmowego (a tym samym możliwości dokonania rezerwacji przez Odbiorcę) jest przekazanie Kodu Vouchera firmowego wraz z danymi osobowymi Odbiorcy Vouchera (istnieje możliwość wskazania na Voucherze danych osobowych dwóch osób, jeśli pozostają w związku małżeńskim w rozumieniu przepisów prawa polskiego powszechnie obowiązującego) przez Udostępniającego lub Odbiorcę telefonicznie na numer telefonu +48735200800 lub na adres e-mail: vouchery@holidaypark.pl. Usługodawca, zobowiązuje się do aktywacji Vouchera w terminie 48 h od momentu otrzymania zgłoszenia.

§ 3 REALIZACJA VOUCHERÓW FIRMOWYCH

 1. Odbiorca, aby dokonać rezerwacji określonej w niniejszym Regulaminie powinien skorzystać z Kodu znajdującego się na Voucherze firmowym. W tym celu podczas

dokonywanej rezerwacji Odbiorca zobowiązany jest podać numer Kodu znajdujący się na Voucherze firmowym. Procedurę dokonywania rezerwacji reguluje Regulamin Holiday Park &Resort.

 1. Rezerwacji pobytów z wykorzystaniem Voucherów morskich można dokonywać w okresie działania Ośrodków nadmorskich z wyłączeniem niżej wymienionych okresów przypadających w każdym roku kalendarzowym:
  1. majówka, tj.:
 • 01.05. – 03.05.2021 roku
 • 30.04. – 03.05.2022 roku
 • 29.04. – 03.05.2023 roku
 • 01.05. – 05.05.2024 roku
 • 01.05. – 04.05.2025 roku
 • 01.05. – 03.05.2026 roku
 1. weekend Bożego Ciała, tj.:
 • 03.06. – 06.06.2021 roku
 • 08.06. – 11.06.2023 roku
 • 30.05. – 02.06.2024 roku
 • 04.06. – 07.06.2026 roku
 1. od 15.06 do 31.08 każdego roku

o ile pozwolą na to aktualne możliwości zakwaterowania w danym Ośrodku zgodnie

z Regulaminem Holiday Park & Resort.

 1. Możliwość rezerwacji pobytów w Holiday Park & Resort z wykorzystaniem Kodów z Voucherów morskich dotyczy również pobytów w wybranych terminach (Terminy Specjalne) określonych poniżej. Jeżeli pobyty zaczynać lub kończyć się będą w którymkolwiek dniu obejmującym poniżej podane Terminy Specjalne, Odbiorca rezerwujący pobyt z wykorzystaniem Kodów z Voucherów firmowych zobowiązany jest do wykorzystania więcej niż jednego Kodu.

Terminy Specjalne przypadające w każdym roku kalendarzowym:

 1. okres Nowego Roku:
 • 01-02.01.2022
 • 01-02.01.2023
 • 01-02.01.2024
 • 01-02.01.2025
 • 01-02.01.2026
 1. okresy ferii zimowych:
 • 17.01-27.02.2022
 • 16.01-26.02.2023
 • 15.01-25.02.2024
 • 20.01-02.03.2025
 • 19.01-01.03.2026
 1. okresy Świąt Wielkanocnych:
 • 01-06.04.2021
 • 14-19.04.2022
 • 06-11.04.2023
 • 28.03-02.04.2024
 • 17-22.04.2025
 • 05-10.04.2026
 1. okresy przed Majówką:
 • 29-30.04.2021
 • 28-30.04.2022
 • 27-30.04.2023
 • 29-30.04.2024
 • 28-30.04.2025
 • 27-30.04.2026
 1. weekendy listopadowe:
 • 29.10-01.11.2021
 • 08.11-14.11.2021
 • 28.10-01.11.2022
 • 07.11-13.11.2022
 • 27.10-01.11.2023
 • 28.10-03.11.2024
 • 11.11-17.11.2024
 • 27.10-02.11.2025
 • 10.11-16.11.2025
 • 26.10-01.11.2026
 • 09.11-15.11.2026
 1. okres Bożego Narodzenia:
 • 23-31.12.2021
 • 22-31.12.2022
 • 21-31.12.2023
 • 23-31.12.2024
 • 23-31.12.2025
 • 21-31.12.2026

Ilość obowiązujących Kodów na realizację pobytu w Terminie Specjalnym może się zmieniać w każdym Roku kalendarzowym. Odbiorca vouchera jest zobowiązany przed dokonaniem rezerwacji uzyskać w tym zakresie informację od Holiday Park & Resort telefonicznie lub za pośrednictwem e-mail (kontakt@holidaypark.pl).

 1. Rezerwacji pobytów z wykorzystaniem Voucherów górskich można dokonywać w okresie działania Ośrodka w Cieplicach w okresie działania Ośrodka od września 2022 roku lub innej daty udostępnienia przez Usługodawcę z wyłączeniem niżej wymienionych okresów przypadających w każdym roku kalendarzowym:
  1. 21 grudnia do ostatniego dnia lutego każdego roku
  2. okresy Świąt Wielkanocnych:
 • 14 - 19.04.2022
 • 06 - 11.04.2023
 • 28.03 - 02.04.2024
 • 17 - 22.04.2025
 • 02 - 07.04.2026
 • 25.03 – 30.03.2027

majówka:

 • 30.04 – 03.05.2022
 • 29.04 – 03.05.2023
 • 1.05 – 05.05.2024
 • 1.05 – 4.05.2025
 • 1.05 – 03.05.2026
 • 30.04 – 03.05.2027

weekend Bożego Ciała:

 • 8.06 - 11.06.2023
 • 30.05 - 2.06.2024
 • 04.06 – 07.06.2026
 • 27.06 – 30.06.2027

od 15 czerwca do 31 sierpnia każdego roku

oraz o ile pozwolą na to aktualne możliwości zakwaterowania w Ośrodku w Cieplicach

zgodnie z Regulaminem Holiday Park & Resort.

 1. Dla pobytów z wykorzystaniem Kodów w Ośrodku w Cieplicach nie przewiduje się Terminów Specjalnych.
 2. Po dokonaniu rezerwacji pobytu przez Odbiorcę, Holiday Park & Resort możliwa jest zmiana danych personalnych Odbiorcy. Wniosek o zmianę danych należy zgłosić Holiday Park & Resort telefonicznie lub za pośrednictwem e-mail (kontakt@holidaypark.pl). Każdorazowa zmiana danych personalnych Odbiorcy dysponującego Voucherem wiąże się z koniecznością uiszczenia dodatkowej opłaty wskazanej w Cenniku.
 3. Odbiorca przy dokonaniu rezerwacji pobytu z wykorzystaniem Vouchera firmowego zobowiązany jest do uiszczenia ceny pobytu w wysokości 1 grosz brutto, a także Kwoty zabezpieczenia i jednorazowej opłaty za Usługę sprzątania w wysokości wskazanej w Cenniku. W przypadku nieobecności Odbiorcy w dniu rozpoczęcia pobytu, Kwota zabezpieczania oraz za Usługę sprzątania nie podlegają zwrotowi.
 4. Niedokonanie zapłaty całości ceny pobytu lub niewpłacenie Kwoty zabezpieczenia w chwili dokonania rezerwacji, będzie skutkowało jej anulowaniem i utratą Vouchera firmowego przez Odbiorcę oraz brakiem możliwości dokonania kolejnej rezerwacji z wykorzystaniem kodu znajdującego się na Voucherze firmowym.
 5. Nie jest możliwe jednostronne anulowanie lub odwołanie rezerwacji dokonanej przy wykorzystaniu kodu znajdującego się w Voucherze firmowym.
 6. Przy realizacji uprawnień przysługujących z Voucherów firmowych nie mają zastosowania zasady rezygnacji z rezerwacji opisane w rozdziale V Regulaminu Holiday Park & Resort – „Rezygnacja z rezerwacji Domku lub Apartamentu” – www.holidaypark/regulaminy.
 7. Usługodawca dopuszcza jednokrotną zmianę terminu pobytu w ramach wykorzystania jednego Kodu (o ile pozwolą na to możliwości zakwaterowania w danym Ośrodku), do której zgłoszenia Odbiorca zobowiązany jest w terminie nie później niż 30 dni przed planowanym rozpoczęciem pobytu. W przypadku kolejnej zmiany w ramach jednego kodu lub zmiany terminu pobytu w terminie krótszym, niż

30 dni przed planowanym rozpoczęciem pobytu, Odbiorca jest zobowiązany do uiszczenia bezzwrotnej opłaty za zmianę terminu (o ile pozwolą na to możliwości zakwaterowania w danym Ośrodku) w wysokości wskazanej w Cenniku.

 1. W przypadku użycia kodu na więcej niż 6 dób, koszt pobytu z vouchera, czyli 1 grosz brutto, spowoduje opłacenie jedynie 6 dób. Pozostałe dodatkowe dni doliczone zostaną do rachunku za pobyt według standardowego taryfikatora. Dla przykładu: Pobyt 7 dobowy z użyciem kodu spowoduje naliczenie opłaty 1 grosz brutto za 6 dób oraz opłatę za 1 dobę według cennika.

§ 4 REALIZACJA VOUCHERÓW W SYSTEMIE „3+3”

 1. System realizacji pobytów z voucherów „3+3” uprawnia Odbiorcę do dokonania dwóch rezerwacji z jednego kodu, maksymalnie 3 dobowych każda, pod warunkiem odbycia obydwu pobytów w tym samym roku kalendarzowym.
 2. Nawet jeśli Odbiorca dokona pierwszej rezerwacji na okres krótszy niż 3 doby, druga rezerwacja z tego samego kodu może być założona na maksymalnie 3 doby.
 3. Rezerwacji pobytów z wykorzystaniem Voucherów można dokonywać w systemie

„3+3”, zgodnie z zasadami opisanymi w § 3 niniejszego Regulaminu, z wyłączeniem pkt. 11 i 12. W przypadku realizacji pobytu z vouchera w systemie „3+3” w przypadku zmiany terminu pobytu, Odbiorca jest zobowiązany do uiszczenia bezzwrotnej opłaty za zmianę terminu (o ile pozwolą na to możliwości zakwaterowania w danym Ośrodku) w wysokości wskazanej w Cenniku. Użycie kodu na więcej niż 3 doby spowoduje wypalenie całego kodu. Użycie kodu na więcej niż 3 doby, w chwili kiedy jest to drugie użycie kodu, koszt pobytu z vouchera, czyli 1 grosz brutto, spowoduje opłacenie jedynie 3 dób. Pozostałe dodatkowe dni doliczone zostaną do rachunku za pobyt według standardowego taryfikatora. Dla przykładu: Pobyt 4 dobowy z użyciem kodu w systemie „3+3” spowoduje naliczenie opłaty 1 grosz brutto za 3 doby oraz opłatę za 1 dobę według cennika.

 1. Podzielony kod nie podlega zwrotowi, odnowieniu, wycofaniu z rezerwacji.
 2. Nie wykorzystanie kodu w całości w jednym roku kalendarzowym, skutkuje utratą Vouchera przez Odbiorcę oraz brakiem możliwości dokonania kolejnej rezerwacji z wykorzystaniem kodu.
 3. W przypadku voucherów zakupionych z wliczoną w cenę usługą sprzątania, opłata ta zaliczona zostaje na pierwszy pobyt, zaś przy drugim pobycie usługę sprzątania należy opłacić w chwili zakładania rezerwacji.

§ 5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zasady ochrony, sposób i warunki przetwarzania danych osobowych uregulowano w rozdziale XI Regulaminu Holiday Park & Resort – „Ochrona danych osobowych” – www.holidaypark/regulaminy.

§ 6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE WS. VOUCHERÓW FIRMOWYCH

Zasady postępowania reklamacyjnego uregulowano w rozdziale IX Regulaminu Holiday Park & Resort – „Reklamacje/Zgłaszanie Usterek” – www.holidaypark/regulaminy.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za realizację uprawnień przysługujących z Voucherów firmowych zakupionych na podstawie umowy zawartej z Holiday Park Invest jest Holiday Park & Resort.
 2. Wszelkie płatności, o których mowa w niniejszym Regulaminie wskazane w Cenniku obowiązują na dzień dokonania rezerwacji na podstawie Vouchera firmowego.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się zapisy

Regulaminu Holiday Park & Resort.

 1. W przypadku kolizji postanowień Regulaminu i Regulaminu Holiday Park & Resort pierwszeństwo mają postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2021 roku i dotyczy

Voucherów firmowych zakupionych od dnia 1 października 2021 roku.

 1. Voucher firmowy górski nie jest wymienny na Voucher firmowy nadmorski i

odwrotnie.

 1. Treść Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach Odbiorca zostanie poinformowany poprzez informację w Serwisie Usługodawcy. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po 14 dniach od ich ogłoszenia w Serwisie.
 2. Każdorazowa zmiana Regulaminu nie będzie wywierała wpływu na rezerwacje już dokonane przed jej wejściem w życie.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Odbiorcą zostaje poddane właściwemu dla siedziby Usługodawcy sądowi powszechnemu.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Wersje językowe
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl