Jesteś instalatorem? Nie czekaj! Załóż konto i otrzymaj dodatkowy rabat 5 procent na produkty. Już teraz sprawdź ofertę na produkty SOLAX POWER i moduły JA SOLAR!
URLOP NAJLEPSZY POD SŁOŃCEM

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ „Urlop najlepszy pod słońcem”

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

Program sprzedaży premiowej pod nazwą „Urlop najlepszy pod słońcem” prowadzony jest na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

1. Definicje legalne:

Akcja – program sprzedaży premiowej, objęty niniejszym regulaminem
Produkt Promocyjny – produkt, wymieniony w pkt. II ppkt. 1, którego zakup upoważnia do odebrania Nagrody.
Nagroda – produkt wymieniony w pkt. III ppkt.1 Regulaminu.
Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, biorąca udział w Akcji, działająca w imieniu lub na rzecz firmy, prowadzącej działalność gospodarczą, związaną z branżą instalatorską, a w szczególności – z branżą powiązaną z Odnawialnymi Źródłami Energii. 

Organizator -Organizatorem Akcji jest firma BuyPV.eu, z siedzibą przy ul. Puławskiej 2; 02-566 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000446525, REGON: 122762008, NIP: 9930651788, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Celem Akcji jest zwiększenie sprzedaży produktów SolaX Power, określonych w pkt. II ppkt. 1, oferowanych przez Organizatora.

3. Akcja realizowana jest w okresie od 20.04.2023 do 12.05.2023, 23:59:59.

4. Akcja jest sponsorowana wyłącznie przez Organizatora.

5. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie internetowej store.buypv.eu oraz w siedzibie Organizatora przez cały okres trwania Akcji.

6. Uczestnikiem Akcji może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, działająca w imieniu lub na rzecz firmy, prowadzącej działalność gospodarczą, związaną z branżą instalatorską, a w szczególności – z branżą powiązaną z Odnawialnymi Źródłami Energii.

7. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne.

8. Uczestnikami Akcji nie mogą być pracownicy Organizatora, a także pracownicy podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzaniu Akcji.

9. Akcja obejmuje produkty Organizatora wskazane w pkt. II ppkt. 1.

10. Niniejsza Akcja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Tekst jednolity Dz.U. z 2004 Nr 4, poz. 27 ze zm.)

 

II.ZASADY UCZESTNICTWA W SPRZEDAŻY PREMIOWEJ

 1. W celu otrzymania Nagrody, Uczestnik powinien zakupić produkty SolaX Power o łącznej wartości co najmniej 25 tys. (dwadzieścia pięć tysięcy) złotych netto.
 2. Przez produkt promocyjny rozumie się jeden z produktów SolaX Power z poniższej listy:
 • X3-MIC-4K-G2
 • X3-MIC-5K-G2
 • X3-PRO-30K-G2
 • X3-Hybrid-10.0-M, G4
 • X3-Hybrid-12.0-M, G4
 • X3-Hybrid-15.0-M, G4
 • X1-FIT-3.7-W
 • X3-FIT-6.0-W
 • X3-FIT-8.0-W
 • X3-FIT-10.0-W
 • X3-FIT-15.0-W
 • X3-Hybrid-5.0-M, G4
 • X3-Hybrid-6.0-M, G4
 • X3-Hybrid-8.0-M, G4
 • X3-Matebox Basic
 • X3-Matebox Advanced
 • BMS do baterii LFP 3.0kWh
 • Bateria LFP 3.0kWh
 1. Uczestnik Akcji może wziąć udział w Akcji tylko raz.
 2. Nagroda zostanie przekazana Uczestnikowi do 20.05.2023.
 3. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi zabezpieczoną paczką kurierską lub zostanie odebrana osobiście przez Uczestnika w siedzibie Organizatora.
 4. Liczba Nagród jest limitowana i wynosi 7 sztuk. 
 5. Nagrody zostaną przyznane pierwszym 7 (siedmiu) osobom, które dokonają zakupu produktów objętych promocją na łączną wartość 25 (dwadzieścia pięć) tys. zł i zgłoszą się wraz z dowodem zakupu na maila: marketing@buypv.eu
 6. Aktualny licznik nagród można sprawdzić pod adresem: https://www.store.buypv.eu/licznik, z zastrzeżeniem, że jest on aktualizowany raz dziennie o godzinie 11:00 (CET). 


III. NAGRODY
1.Nagrodę stanowi voucher Holiday Park & Resort, na 7-dniowy pobyt w apartamencie w wybranej lokalizacji, o wartości do 2 093 zł w apartamencie w wybranej lokalizacji nadmorskiej sieci Holiday Park & Resort.

 1. Wartość Nagrody zostanie przez Organizatora powiększona o należny podatek dochodowy od darowizny.
 2. Voucher, po którym mowa w pkt. 1. niniejszego paragrafu obejmuje pobyt w obiekcie i korzystanie z dostępnych w nim atrakcji dla maksymalnie 3 osób dorosłych i jednego dziecka. Voucher można wykorzystać do 30.03.2027

IV. ROZLICZENIE PRODUKTÓW PREMIOWYCH
1. Uczestnicy uprawnieni do otrzymania Nagrody nie mogą żądać wymiany nagrody na inne produkty lub wymiany Nagrody na równowartość pieniężną.

 1. Uczestnicy, którzy dokonali zwrotu Produktów Promocyjnych, wraz ze zwrotem zobowiązani są do zwrotu Nagrody bądź jej równowartości. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy zwrotu Produktów Promocyjnych w ramach procedury reklamacyjnej związanej z ewentualnymi wadami Produktów Promocyjnych.

V. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Uwagi, spostrzeżenia lub reklamacje dotyczące przebiegu Akcji należy zgłaszać bezpośrednio listem poleconym na adres Organizatora, z dopiskiem „Urlop najlepszy pod słońcem” najpóźniej w terminie jednego miesiąca (decyduje data nadania reklamacji, widniejącą na stemplu pocztowym lub data nadania przesyłki kurierskiej zawierającej reklamację) od dnia zakończenia Akcji.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
 3. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu reklamacji za pomocą listu poleconego wysłanego najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 4. Decyzja rozstrzygająca reklamację jest ostateczna w postępowaniu
  reklamacyjnym. Postępowanie reklamacyjne nie wyłącza ani nie ogranicza prawa dochodzenia roszczeń w sądzie powszechnym.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć z tytułu organizacji i udziału w Akcji jest właściwy rzeczowo i miejscowo sąd powszechny.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się postanowienia ogólne polskiego prawa.
 3. Regulamin dostępny jest w czasie trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora www.store.buypv.eu.
 4. Integralną częścią Regulaminu jest załącznik nr 1 – Zasady realizacji Voucherów. 
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Wersje językowe
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl